အိမ္ဝယ္ခ်င္လွ်င္

ေဗဒင္ကိန္းခန္းအရ အိမ္ ဝယ္သင့္၊ ေဆာက္ သင့္ေသာ ႏွစ္အပိုင္းအျခားမ်ား ရွိပါသည္။ အျခား ေသာႏွစ္မ်ားတြင္ထက္ ထိုႏွစ္မ်ားတြင္ အိမ္ေဆာက္ျခင္း၊ ဝယ္ျခင္း ျပဳပါက ပို၍ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ ႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ေန႔သားအလိုက္ အသက္အပိုင္းအျခားအလိုက္ အိမ္ဝယ္ျခင္းေဆာက္ျခင္းကို အားစိုက္ျပဳလုပ္သင့္ေသာႏွစ္မ်ားကို ေရး သားေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

အသက္ ၅ ႏွစ္၊ ၆ ႏွစ္၊ ၁၃ ႏွစ္၊ ၁၄ ႏွစ္၊ ၂၁ ႏွစ္၊ ၂၂ ႏွစ္၊ ၂၉ ႏွစ္၊ ၃၀ ႏွစ္၊ ၃၇ ႏွစ္၊ ၃၈ ႏွစ္၊ ၄၅ ႏွစ္၊ ၄၆ ႏွစ္၊ ၅၃ ႏွစ္၊ ၅၄ ႏွစ္၊ ၆၁ ႏွစ္၊ ၆၂ ႏွစ္၊ ၆၉ ႏွစ္၊ ၇၀ ႏွစ္၊ ၇၇ ႏွစ္၊ ၇၈ ႏွစ္၊

 

တနလၤာသားသမီးမ်ား

အသက္ ၄ ႏွစ္၊ ၅ ႏွစ္၊ ၁၂ ႏွစ္၊ ၁၃ ႏွစ္၊ ၂၀ ႏွစ္၊ ၂၁ ႏွစ္၊ ၂၈ ႏွစ္၊ ၂၉ ႏွစ္၊ ၃၆ ႏွစ္၊ ၃၇ ႏွစ္၊ ၄၄ ႏွစ္၊ ၄၅ ႏွစ္၊ ၅၂ ႏွစ္၊ ၅၃ ႏွစ္၊ ၆၀ ႏွစ္၊ ၆၁ ႏွစ္၊ ၆၈ ႏွစ္၊ ၆၉ ႏွစ္၊ ၇၆ ႏွစ္၊ ၇၇ ႏွစ္၊

 

အဂၤါသားသမီးမ်ား

အသက္ ၃ ႏွစ္၊ ၄ ႏွစ္၊ ၁၁ ႏွစ္၊ ၁၂ ႏွစ္၊ ၁၉ ႏွစ္၊ ၂၀ ႏွစ္၊ ၂၇ ႏွစ္၊ ၂၈ ႏွစ္၊ ၃၅ ႏွစ္၊ ၃၆ ႏွစ္၊ ၄၃ ႏွစ္၊ ၄၄ ႏွစ္၊ ၅၁ ႏွစ္၊ ၅၂ ႏွစ္၊ ၅၉ ႏွစ္၊ ၆၀ ႏွစ္၊ ၆၇ ႏွစ္၊ ၆၈ ႏွစ္၊ ၇၅ ႏွစ္၊ ၇၆ ႏွစ္၊ ၈၃ ႏွစ္၊ ၈၄ ႏွစ္၊

 

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

အသက္ ၂ ႏွစ္၊ ၃ ႏွစ္၊ ၁၀ ႏွစ္၊ ၁၁ ႏွစ္၊ ၁၈ ႏွစ္၊ ၁၉ ႏွစ္၊ ၂၆ ႏွစ္၊ ၂၇ ႏွစ္၊ ၃၄ ႏွစ္၊ ၃၅ ႏွစ္၊ ၄၂ ႏွစ္၊ ၄၃ ႏွစ္၊ ၅၀ ႏွစ္၊ ၅၁ ႏွစ္၊ ၅၈ ႏွစ္၊ ၅၉ ႏွစ္၊ ၆၆ ႏွစ္၊ ၆၇ ႏွစ္၊ ၇၄ ႏွစ္၊ ၇၅ ႏွစ္၊ ၈၂ ႏွစ္၊ ၈၃ ႏွစ္၊

 

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

အသက္ ၈ ႏွစ္၊ ၉ ႏွစ္၊ ၁၆ ႏွစ္၊ ၁၇ ႏွစ္၊ ၂၄ ႏွစ္၊ ၂၅ ႏွစ္၊ ၃၂ ႏွစ္၊ ၃၃ ႏွစ္၊ ၄၀ ႏွစ္၊ ၄၁ ႏွစ္၊ ၄၈ ႏွစ္၊ ၄၉ ႏွစ္၊ ၅၆ ႏွစ္၊ ၅၇ ႏွစ္၊ ၆၄ ႏွစ္၊ ၆၅ ႏွစ္၊ ၇၂ ႏွစ္၊ ၇၃ ႏွစ္၊ ၈၀ ႏွစ္၊ ၈၁ ႏွစ္၊

 

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

အသက္ ၆ ႏွစ္၊ ၇ ႏွစ္၊ ၁၄ ႏွစ္၊ ၁၅ ႏွစ္၊ ၂၂ ႏွစ္၊ ၂၃ ႏွစ္၊ ၃၀ ႏွစ္၊ ၃၁ ႏွစ္၊ ၃၈ ႏွစ္၊ ၃၉ ႏွစ္၊ ၄၆ ႏွစ္၊ ၄၇ ႏွစ္၊ ၅၄ ႏွစ္၊ ၅၅ ႏွစ္၊ ၆၂ ႏွစ္၊ ၆၃ ႏွစ္၊ ၇၀ ႏွစ္၊ ၇၁ ႏွစ္၊ ၇၈ ႏွစ္၊ ၇၉ ႏွစ္၊

 

စေနသားသမီးမ်ား

အသက္ ၉ ႏွစ္၊ ၁၀ ႏွစ္၊ ၁၇ ႏွစ္၊ ၁၈ ႏွစ္၊ ၂၅ ႏွစ္၊ ၂၆ ႏွစ္၊ ၃၃ ႏွစ္၊ ၃၄ ႏွစ္၊ ၄၁ ႏွစ္၊ ၄၂ ႏွစ္၊ ၄၉ ႏွစ္၊ ၅၀ ႏွစ္၊ ၅၇ ႏွစ္၊ ၅၈ ႏွစ္၊ ၆၅ ႏွစ္၊ ၆၆ ႏွစ္၊ ၇၃ ႏွစ္၊ ၇၄ ႏွစ္၊ ၈၁ ႏွစ္၊ ၈၂ ႏွစ္၊

 

သေဗၺဓမၼာ

ဇင္ေယာ္နီ

Comments

comments

Post Author: manawmaya