သိပၸံ နည္းပညာသံုး တေစၦမုဆုိးမ်ားႏွင့္ အာဖရိကမွ ဂႏၳ၀င္တေစၦမ်ား

စာဖတ္သူတို႔ ၾကည့္ေကာင္းၾကည့္ခဲ့ဖူးမည့္ နာမည္ေက်ာ္ ႐ုပ္ရွင္ကားတစ္ခုရွိပါသည္။ ျမန္မာလို အနီးဆံုးျပန္ဆိုလွ်င္ တေစၦမုဆိုးမ်ား (Ghost busters) ဟုေခၚႏိုင္သည့္  တေစၦမ်ားကို သိပံၸနည္းပညာ သံုး ကိရိယာမ်ားျဖင့္ လိုက္လံရွာေဖြကာ ရင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ ဖမ္းဆီးသည့္ အဖြဲ႕အေၾကာင္း ဇာတ္လမ္း ျဖစ္သည္။ ထိုဇာတ္လမ္းကို ၁၉၈၄ ခုႏွစ္က ႐ိုက္ ကူးၿပီး ကမၻာတစ္ဝန္း ျပသခဲ့ရာ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ခဲ့သည့္အျပင္ ဓာတ္ပံုပညာႏွင့္ ဇာတ္ဝင္ သီခ်င္းတို႔မွာ ႐ုပ္ရွင္ေအာ္စကာဆုအတြက္ ဆန္ကာ တင္စာရင္းဝင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႐ုပ္ရွင္မွ ဝင္ေငြ ေဒၚ လာ သန္း ၃၀ဝ ခန္႔ရရွိခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္းဝင္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ ႐ိုက္ကူး ျပသခဲ့ပါသည္။

 

ျပင္ပေလာကမွ တကယ့္တေစၦမုဆိုးမ်ား

ထို႐ုပ္ရွင္ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ လူအမ်ား သိခ်င္ေနသည့္ ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ ထိုတေစၦမုဆိုးမ်ား       ျပင္ပတြင္ တကယ္ရွိ၊ မရွိ ဆိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္ ထို႐ုပ္ရွင္မွာ ၄င္းတို႔၏ ျဖစ္ရပ္မွန္ကို ျပန္လည္ ႐ိုက္ကူးထားျခင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ဇာတ္လမ္းမွာ စိတ္ကူးယဥ္ဇာတ္ လမ္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပင္ပတြင္ ထို႐ုပ္ရွင္မွ တေစၦ မုဆိုးမ်ား လုပ္ပံုကိုင္ပံုႏွင့္ မတူေသာ္လည္း အမွန္ တကယ္ တေစၦသရဲမ်ားကို ရွာေဖြစံုစမ္းေလ့လာ ေနေသာ အဖြဲ႕မ်ားရွိပါသည္။ တစ္စံုတစ္ဦးက တစ္ ေနရာတြင္ တေစၦသရဲေျခာက္လွန္႔ေန၍ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈေပးပါဟု ေတာင္းဆိုပါက ထိုေနရာသို႔ လာ ေရာက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးကာ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးတတ္ပါသည္။ ထိုအဖြဲ႕မ်ားထဲမွ ထင္ရွားေသာ တစ္ဖြဲ႕မွာ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ ေဂါင္တဲင္းန္ ျပည္ နယ္တြင္ အေျခစိုက္သည့္ ေဂါင္တဲင္းန္ သဘာဝလြန္ ကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာအသင္း(Gauteng Paranormal Society) အတိုေကာက္နာမည္ (GPS)ျဖစ္သည္။

 

သရဲရွာေဖြရာတြင္ သံုးေသာ ကိရိယာမ်ား

ဂ်ီပီအက္စ္အဖြဲ႕သည္ တေစၦသရဲမ်ားကို ရွာ ေဖြရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ေတြ႕လွ်င္ အေထာက္ အထား သက္ေသခံမ်ား ရယူရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္ရွင္ထဲမွ တေစၦမုဆိုးမ်ားသံုးသည့္ သိပၸံကိရိယာ မ်ားႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားကို သံုးၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထို႐ုပ္ရွင္မွာ စိတ္ကူးယဥ္ ဇာတ္လမ္းျဖစ္၍ အလံုးစံုတူညီျခင္းေတာ့ မရွိ။ ဂ်ီပီအက္စ္ အဖြဲ႔တြင္ သံုးေသာ ကိရိယာမ်ားမွာ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္ စက္ကြင္းကို တိုင္းေသာကိရိယာ(electro magnetic field-ERF)ကို တိုင္းေသာမီတာ၊ ဒီဂ်ီတယ္ ဗြီဒီယို(digital video)ကင္မရာ၊ ႐ုပ္ေသကင္မရာမ်ား၊ (still cameras)ညၾကည့္မွန္ေျပာင္း(night vision telescopes) အသံလိႈင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး (လူနား ျဖင့္ မၾကားႏိုင္သည့္ အသံတုန္ႏႈန္းမ်ိဳး အပါအဝင္) ဖမ္းႏိုင္သည့္စက္မ်ား လက္ပေတာ့ ကြန္ပ်ဳတာမ်ား ျဖစ္သည္။ အေရးအႀကီးဆံုး ကိရိယာမွာ ေကတူး အမ်ိဳးအစား လွ်ပ္စစ္သံလိုက္ လိႈင္းတိုင္းစက္ ျဖစ္ သည္။ ထိုစက္သည္ စြမ္းအင္အစုအေဝးတစ္ခု၏ အား အျပင္းအေပ်ာ့ကို led မီးလံုးေလးမ်ားျဖင့္ ျပ ေသာ စက္ျဖစ္သည္။ ဂ်ီပီအက္စ္အဖြဲ႕ဝင္ အိုလီဗီယာ က သဘာဝလြန္ ျဖစ္ရပ္ဆန္းမွအရာမ်ား(တေစၦသရဲ) ဆိုသည္မွာ စြမ္းအင္အစုအေဝး တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆိုပါသည္။

 

တေစၦမုဆိုးမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳအရ ပံုမွန္ သဘာဝအတိုင္းရွိေနေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ ဓာတ္ ႀကိဳးမ်ား ေပါက္ၿပဲျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ခလုပ္ ပလပ္ေပါက္ တို႔မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္စီးထြက္ေနျခင္းမရွိပါက ゞင္းတို႔၏ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္စက္ကြင္းတိုင္းေသာ ကိရိယာ(ERF) တြင္ (ဝ)ႏွင့္(၁)ၾကားသာ ျပေၾကာင္း၊ အကယ္၍ သရဲရွိေသာ အိမ္တစ္လံုးကို စံုစမ္းေလ့လာေနစဥ္ သရဲရွိေသာေနရာသို႔ ေရာက္လာပါ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္ စက္ကြင္းတြင္ အဆင့္(၃)မွ (၇)အထိ ခုန္တက္လာ တတ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ စြမ္းအင္ အစုအေဝးတစ္ခု အားႀကီးလာပါက ထိုေနရာတြင္ သဘာဝလြန္ျဖစ္စဥ္ တေစၦသရဲ တစ္စံုတရာရွိေနၿပီဟု ေျပာႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ဂ်ီပီအက္စ္အဖြဲ႔မွ အိုလီဗီယာ၏ ေျပာျပ ခ်က္အရ သရဲေျခာက္သည္ဆိုေသာ အိမ္တစ္အိမ္ကို သြားေရာက္စံုစမ္းခဲ့စဥ္က ထိုအီးအမ္အက္ဖ္ မီတာ သည္ (၁၅၀ဝ)အထိ ခုန္တက္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ မႀကံဳမီအထိ အီအမ္အက္ဖ္မီတာမွာ အလြန္ဆံုး (၃၂)အထိသာ တက္ဖူးေၾကာင္း၊ ထို ဧရိယာကို လွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ရွာေဖြ စစ္ေဆးရာတြင္လည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ယိုစိမ့္မႈမေတြ႕ ရေၾကာင္း၊ အိုလီဗီယာက ゞင္းတို႔အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ထိုအိမ္ရွိ သဘာဝလြန္ျဖစ္စဥ္၏ အမ်ိဳးအမည္ကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုအိမ္ တြင္ရွိသည့္အရာမွာ အလြန္စြမ္း အားႀကီးၿပီး ႏိုးၾကားသည့္ဝိညာဥ္ (်စငမငအ)ကဲ့သို႔ အရာျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ ဝိညာဥ္အမ်ားအျပား အစုအေဝးလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုသာ ခန္႔မွန္းႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ သည္။ “ကြ်န္မတို႔ ဆက္စံုစမ္းရဦးမွာပါ၊ ၾကားခံ ဆက္သြယ္ေပးႏိုင္တဲ့သူ ဝိညာဥ္ေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ ေဟာတဲ့ နတ္ဝင္သည္တို႔ ဘာတို႔ကို သံုးသင့္ရင္လည္း သံုးရမယ္”ဟု ေျပာပါသည္။

 

ေဆး႐ံုေဟာင္းႀကီးမွ အသက္႐ွဴသံျပင္းေသာ သရဲႏွင့္ ေလခြ်န္ေသာသရဲ

ေအာ္လီဗီယာ ျပန္လည္ေျပာျပေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ ဂ်ိဳဟန္နက္စ္ဘတ္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဘက္အရပ္မွ ကင္ပတန္ပန္းၿခံအတြင္းရွိ မသံုးစြဲဘဲ စြန္႔ပစ္ထားသည့္ ေဆး႐ံုအေဟာင္းႀကီးတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ထူးဆန္းၿပီး ေျဖရွင္းမရေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေနသည္ဟူေသာ သတင္းအရ ဂ်ီပီအက္စ္ အဖြဲ႕က သြားေရာက္စူးစမ္းေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေအာ္လီဗီယာက ေျပာရာ “ကြ်န္မတို႔ ထံုးစံအတိုင္း အီးအမ္အက္ဖ္နဲ႔ ရွာတာေတြ၊ အသံဖမ္းစက္နဲ႔ အသံ လိႈင္းရွာတာေတြလည္း လုပ္တယ္ရွင့္။ ဘာမွမေတြ႕ ေပမယ့္ အသံဖမ္း တိပ္ေခြတစ္ခုမွာ အလြန္ ထူးဆန္း တဲ့ အသံတစ္ခု ဖမ္းမိ ၾကားရတယ္ရွင့္။ အဲဒီ အသံက လူတစ္ေယာက္ အသက္ျပင္းျပင္း ႐ွဴေနတဲ့အသံႀကီးပါ။ အေကာင္အထည္လည္း မေတြ႕ရ၊ ကြ်န္မတို႔ လည္း ဒီအသံမၾကားရဘဲ တိပ္ထဲမွာ ဒီအသံဝင္ေနတာ ဘယ္လိုမွ စဥ္းစားမရဘူး။

ဒီလိုပဲ အိမ္တစ္အိမ္မွာလည္း သရဲေျခာက္တယ္ သတင္းထြက္လို႔ သြားစံုစမ္းၾကေသးတယ္။ တျခား ေတြ႕တာေတာ့ မရွိဘူး။ အသံဖမ္းစက္နဲ႔ ဖမ္းထားေတာ့ ထူးထူးဆန္းဆန္း တိပ္ေခြတစ္ခုထဲမွာ ေလခြ်န္သံတစ္ခု ဖမ္းမိေနၿပီး ေတးသြားတစ္ခုကို ေလခြ်န္ေနတာ ေကာင္းေကာင္းၾကားရတယ္။ လူ ေတြ မၾကားဘဲ တိပ္ေခြထဲ ဒီအသံ ဘယ္လိုဝင္ေန တာလဲဆိုတာ မစဥ္းစားတတ္ဘူး။ ဒါနဲ႔ ေနာက္ဆံုး အဲဒီအိမ္မွာ ေနခဲ့တဲ့ အိမ္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးကို ေခၚၿပီး တိပ္ေခြ ဖြင့္ျပေတာ့ သူကဒီေလခြ်န္သံဟာ သူ႕အေဖ အၿမဲတန္း ေလခြ်န္တတ္တဲ့ ေတးသြားပဲ။ ဒါ သူ႕အေဖ ပဲလို႔ ေျပာတယ္။ သူ႕အေဖက ေသသြားတာ ၾကာၿပီ။ ဒီလိုဆိုေတာ့ ေသသြားတဲ့ သူ႕အေဖဟာ ဒီအိမ္မွာ ရွိေနေသးတယ္လို႔ ေျပာရမွာပဲ”ဟု ေျပာေလသည္။

 

ဂ်ီပီအက္စ္၏ ေနာက္အေတြ႕အၾကံဳတစ္ခု

ဂ်ီပီအက္စ္ အဖြဲ႕ႀကီးသည္ မ်ားစြာေသာ တေစၦသရဲေျခာက္သည့္ ေနရာမ်ားကိုသြား၍ စံုစမ္း ေလ့လာကာ မွတ္တမ္းမ်ားျပဳစုခဲ့သည္။ သရဲႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုျခင္းမ်ားတြင္ အနီးကပ္ဆံုး ႀကံဳျခင္းတစ္ခုကို ထိုအမႈျဖစ္ရပ္ ၏မန္ေနဂ်ာက ျပန္ေျပာျပပါသည္ (ဂ်ီပီအက္စ္ အဖြဲ႕သည္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စံုေထာက္သကဲ့သို႔ တစ္မႈျခင္းအလိုက္ အမႈကိုင္ မန္ေနဂ်ာမ်ားထားကာ စံုစမ္းေတြ႕ရွိမႈ မွတ္တမ္းမ်ား ျပဳစုေၾကာင္း သိရပါသည္) အခင္းျဖစ္ေနရာမွာ ေတာင္အာဖရိက၏ ဇူးလူးလူမ်ိဳး အမ်ားစုေနထိုင္ရာ ကြာဇူးလူးျပည္နယ္ (Kwa zulu province)အတြင္းရွိ ဒရာကင္စဘတ္ ေတာင္႐ိုး (Drakensberg Mountains)တြင္ တည္ရွိေသာ ဟိုတယ္အေဟာင္းႀကီးတြင္ ျဖစ္သည္။

အမႈကိုင္မန္ေနဂ်ာက “ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စံုစမ္းစစ္ေဆး ေရးမွဴး ႏွစ္ေယာက္က သရဲကို ေနာက္ ကေန လိုက္သြားတာဗ်။ ဒီဟိုတယ္က သရဲေျခာက္တာ သိပ္နာမည္ႀကီးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ေကတူး (K2)စက္မွာ သရဲကို ဖမ္းမိေနတာေလ။ သရဲက စက္ထဲမွာ လွ်ပ္စစ္ သံလိုက္စက္ကြင္း အားအတိုင္း အကြင္းေလးပံုပဲ ေပၚ ေနတာ။ လိုက္ရင္းလိုက္ရင္း ဟို တယ္မီးဖိုခန္းကိုျဖတ္ၿပီး ခန္းမထဲ သြားဖို႔ ေလွကားထစ္ေလးေတြ တက္ရတယ္။ အဲသည္ ေလွကားထစ္မွာ သရဲက စက္ထဲက ေပ်ာက္သြားတယ္။ စက္ထဲမွာ ၾကည့္ရတဲ့ ေရြ႔လ်ားမႈက သရဲက လမ္းေလွ်ာက္သြားတဲ့ပံုပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗြီဒီယိုလည္း ႐ိုက္ထားတယ္။ ဗြီဒီယိုထဲက အလင္းေရာင္ေလး ေတြ႕မယ္။ အဲဒါ သရဲရဲ႕ ေနရာပဲ။ စံုစမ္းေရးမွဴး ခရစ္က “ေတြ႕လား ဗြီဒီယိုထဲမွာ ရပ္ေနတယ္။ သူ႕ေကတူးစက္ထဲက အလင္းေရာင္ ေလးကသရဲပဲ။ ၿပီးေတာ့ ကင္မရာေရွ႕ကေန အလင္း ေရာင္ အလံုးႀကီးေျပးသြားၿပီ”ဟု ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ ဖမ္းမိသမွ်ကိုျပၿပီး မန္ေနဂ်ာကို ရွင္းျပပါသည္။

 

အက်ဥ္းေထာင္ေဟာင္းႀကီးမွ တေစၦသရဲမ်ား

အဆိုပါ ေဂါင္တဲင္းန္ျပည္နယ္ ဟိုက္ဒယ္ဘတ္အရပ္မွ အက်ဥ္းေထာင္ေဟာင္းႀကီးသည္ သရဲေျခာက္ရာတြင္ နာမည္အလြန္ႀကီးရာ ဂ်ီပီအက္စ္ အဖြဲ႕ကဲ့သို႔ပင္ သဘာဝလြန္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို သုေတ သနလုပ္ေနသည့္ ဖီးနစ္အဖြဲ႕မွ သြားေရာက္စံုစမ္း ေလ့လာခဲ့သည္။ ဖီးနစ္အဖြဲ႕တြင္ အသံဖမ္းစက္မ်ား အျပင္ FM, AM အသံလိႈင္းရွာ ကိရိယာမ်ား၊ အနီ ေအာက္ေရာင္ျခည္သံုး ပံုရိပ္ဖမ္း ကိရိယာမ်ား (အေမွာင္ထဲတြင္ပင္ လႈပ္ရွားမႈ)ကို ဖမ္းႏိုင္သည့္ ကိရိ ယာမ်ား၊ သာမန္မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏိုင္ေသာ ဝိညာဥ္၏ လႈပ္ရွားမႈ စြမ္းအင္ကို ဖမ္းႏိုင္ေသာ ကင္မရာမ်ား၊ အပူရွာ ပံုရိပ္ဖမ္း ကိရိယာမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္ စက္ကြင္းတိုင္း ကိရိယာမ်ား အျပည့္အစံု ပါရွိသည္။

ထိုအက်ဥ္းေထာင္ၾကီးမွာ ၁၈၆၇ ခုႏွစ္ခန္႔က တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး အာဖရိက ဘိုးဝါးစစ္ပြဲမွ သံု႔ပန္း မ်ားကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ရာတြင္ သံုးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ခန္႔အထိ အက်ဥ္းေထာင္အျဖစ္ သံုးခဲ့ ၿပီးေနာက္  ဆက္မသံုးေတာ့ဘဲ စြန္႔ပစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖီးနစ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ရူး (Roos) က ေျပာ၏။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ ကိရိ ယာေတြနဲ႔ အဖြဲ႕လိုက္သြားၿပီး နာမည္ႀကီးေနတဲ့ ဒီ အက်ဥ္းေထာင္ႀကီးကို စစ္ေဆးၾကည့္တယ္ဗ်။ ေထာင္ထဲမွာ ေသၿပီး ေတာင္လြတ္ခြင့္မရဘဲ တေစၦ သရဲဘဝနဲ႔ ထာဝရ ေထာင္ခ်ခံထားရတဲ့ အက်ဥ္း သားေတြ ရွိေနတယ္ဟု ေျပာပါသည္။ ဒုတိယ ဘိုးဝါး စစ္ပြဲကာလက စစ္ရာဇဝတ္သားအျဖစ္ ဖမ္း ဆီး အက်ဥ္းခ်ခဲ့ၿပီး ကြပ္မ်က္ခံခဲ့ရေသာ စစ္ပြဲမွ ကြန္မန္ဒိုတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဆာ္လမြန္ ဗန္အက္စ္၏ ကိုယ္ထင္ျပျခင္းကိုလည္း သူ႕ကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့ရာ အခန္းတြင္ပင္ ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ပံုရိပ္ကို ၄င္းတို႔အဖြဲ႕က ဖမ္းယူခဲ့ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

ဖီးနစ္အဖြဲ႔က ရယူခဲ့ေသာ သရဲေျခာက္သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းေထာင္၏ အလြန္ႀကီးမား ေလးလံၿပီး သံေခ်းမ်ား ကိုက္ေနသည့္အတြက္ တစ္ဖြဲ႕လံုးအားျဖင့္ တြန္းဖြင့္မရႏိုင္ေသာ တံခါးမႀကီး တစ္ခုသည္ မည္သူမွ် မဖြင့္ဘဲ ႐ုတ္တရက္ ျဗဳန္းခနဲ လႊဲယမ္းပြင့္ထြက္သြားခဲ့သည္ကို ႐ိုက္ကူးခဲ့ေသာ ဗြီဒီယို မွတ္တမ္းတစ္ခုလည္း ပါရွိေလရာ ရင္ဖိုစရာ အေကာင္းဆံုးအပိုင္းဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

 

ေဇယ်မင္းမင္းဝင္း

Comments

comments

Post Author: manawmaya