ခ်ဥ္ျခင္းတပ္သည္ဆုိရာဝယ္

၂၀-၁-၂၀၁၉ ရက္ မနက္ ၃ နာရီမွာ  ကြ်န္ေတာ္ဆီသို႔ အျပာေရာင္ အနႏၱသဗၺသဗၺ ၄၀ဝ၀ သန္းတန္ခိုးရွင္ႀကီးတစ္ပါး ၾကြေရာက္လာပါတယ္။

ကြ်ႏု္ပ္။ ။ မဟာအနႏၱသဗၺ တန္ခိုးရွင္ႀကီးကို ႐ိုေသစြာ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ခင္ဗ်ား ၾကြေရာက္ေတာ္မူလာတဲ့ အက်ိဳးအေၾကာင္း အမိန္႔ရွိေတာ္မူပါ။

မဟာအနႏၱတန္ခိုးရွင္ႀကီး။ ။ မင္း မသိေသးတဲ့ အလြန္ေလးနက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ေျပာျပခ်င္လို႔ ၾကြလာတာပါ။ ေလာကမွာ ခ်င္ျခင္းတပ္ တယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာျပခ်င္တယ္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ ပါးစပ္ ကစားခ်င္တာေတြ ျဖစ္ေပၚတတ္တယ္။ စိတ္ဆႏၵ ျပင္းျပင္းနဲ႔ စားခ်င္တာကိုမွ ခ်င္ျခင္းတပ္တယ္ေျပာ လို႔ရတယ္။

တခ်ိဳ႕ဆန္းဆန္းျပားျပားစားခ်င္တာေတြ ျဖစ္ ေပၚတတ္တယ္။ ဥပမာလူသားကိုမွ ျပင္းျပင္းျပျပ စားခ်င္တဲ့ ဆႏၵျဖစ္ေပၚတယ္ဆိုလွ်င္ သူကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ထားတဲ့ သေႏၶသားဟာ ေမြးဖြားၿပီး ႀကီးျပင္းလာလွ်င္ လူေတြကို သတ္ျဖတ္လိမ့္မည္လို႔ အဓိပၸာယ္ ရတယ္။ ဒါက သေႏၶတည္တဲ့ ကေလးဟာ ဘယ္လို အက်င့္စ႐ိုက္ ရွိတယ္ဆိုတာ မိခင္က တစ္ဆင့္ေဖာ္ ျပေနျခင္းျဖစ္တယ္။

သေႏၶတည္တဲ့ ကေလးဟာ ဘာသာတရားကို ကိုင္း႐ိႈင္းမည့္သူျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ မိခင္အေနနဲ႔ ဘာသာတရားကို ယခင္ကထက္ ထူးထူးျခားျခားလုပ္ ေဆာင္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္။

မိခင္စိတ္နဲ႔ သေႏၶသားစိတ္ ဘယ္လို ဆက္ သြယ္သလဲဆိုလွ်င္ သေႏၶသား သံုးလသားအရြယ္ေရာက္တဲ့အခါ သေႏၶသားရဲ႕စိတ္ဟာ မိခင္ကိုပါ သက္ေရာက္လာတယ္။ မိခင္မွာ သေႏၶသား သံုးလသားအရြယ္ကစၿပီး မူလ မိခင္ရဲ႕ စိတ္ေရာ သေႏၶ သားရဲ႕ စိတ္ပါ ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ေပၚေလ့ရွိတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ သေႏၶသားရဲ႕ စိတ္က မိခင္ရဲ႕ စိတ္ကို လႊမ္း မိုးသြားၿပီး အဲဒီခ်င္ျခင္းစိတ္ ျဖစ္ေပၚရတယ္။

ဒီကေလး ကိုယ္ဝန္လြယ္ရမွ မိခင္မွာ ငိုခ်င္တဲ့ စိတ္ဝမ္းနည္းတဲ့ စိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚတာနဲ႔ ပတ္သက္ လို႔ေျပာခ်င္တယ္။ ဒါက ဘာကိုေျပာသလဲဆိုလွ်င္ ဒီေမြးလာမယ့္ကေလးဟာ ဝမ္းနည္းလြယ္ မ်က္ရည္ လြယ္တဲ့ ကေလးျဖစ္လိမ့္မယ္။ အဲဒီလို ကေလးမ်ိဳး ကို သေႏၶသားဘဝမွာ ကုစားလွ်င္ ဝမ္းနည္းလြယ္ မ်က္ရည္လြယ္တဲ့ ကေလးမ်ိဳးမျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ဘယ္ လိုကုစားရမလဲဆိုလွ်င္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္က တိုင္ တစ္တိုင္မွာ ေက်ာမွီရပ္ၿပီး ဝမ္းဗိုက္ထဲက ကေလးကို ေျပာရမည္မွာ –

“ေမေမ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားတဲ့ ကေလး ေလး …မင္းဟာ ေပ်ာ့ညံ့တဲ့ ကေလးမဟုတ္ဘူး။ သတၲိ ဗ်တၲိနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ကေလးမင္းရဲ႕ ေပ်ာ့ညံ့တဲ့ စိတ္ေတြ တိုင္ထဲဝင္သြား၊ ရဲရင့္တဲ့ သတၲိစိတ္ကိုေမြး”

လို႔ မိခင္က ေျပာပါ။

အလားတူ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္မွာ သာမန္နဲ႔ မတူဘဲ ကေလးက စားစရာ အ႐ုပ္ကေလးေတြကို ကိုင္တြယ္ေနတာမ်ိဳး၊ တစံုတစ္ရာကို အခ်ိန္အၾကာ ႀကီး ကိုင္တြယ္ေနတာမ်ိဳး၊ အက်ႌအဝတ္အစားကို  တစ္ရက္တစ္ႀကိမ္ လဲေနၾကသူက ေလးငါးရက္ေနမွ လဲခ်င္လွ်င္၊ သာမန္အေျခအေနထက္ ထူးထူးျခား ျခားျဖစ္ေနလွ်င္ ေမြးလာတဲ့ကေလးက စိတ္မေအာင္ တဲ့ကေလး ေမြးလာတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး မျဖစ္ ရေအာင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးက ေျမႀကီးေပၚ စကၠဴခင္း၊ စကၠဴေပၚတက္နင္းၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ထားတဲ့ ကေလးေလးကို ေျပာရမည္မွာ “ေမေမ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားတဲ့ ကေလးကေလး …မင္းရဲ႕ ႐ူးတဲ့စိတ္ေတြကို ေျမႀကီးထဲထားခဲ့ပါ”ေျပာပါ အဲဒါဆိုလွ်င္ စိတ္မေအာင္တဲ့ ကေလး ေမြးမလာေတာ့ပါဘူး။

ကြ်ႏု္ပ္။ ။ လူသားစားခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြျဖစ္ေပၚလို႔ ေမြးလာလွ်င္ လူေတြသတ္မည့္ ကေလး ေမြးမလာေအာင္ ဘယ္လိုယၾတာ လုပ္ေဆာင္ရပါမလဲ။

မဟာအနႏၱတန္ခိုးရွင္ႀကီး။ ။ လူသတ္ခ်င္တဲ့ ကေလး ေမြးမလာေအာင္ မိခင္လုပ္သူက သံတိုင္ တစ္တိုင္မွာ ေက်ာမွီရပ္ၿပီး –

“ေမေမ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားတဲ့ ကေလးေလး မင္းရဲ႕ ၾကမ္းတမ္းတဲ့စိတ္၊ လူသတ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြ သံတိုင္ထဲဝင္သြား၊ လူေတြအေပၚ ေစတနာ ေမတၲာထားတဲ့ စိတ္ေတြ ေမြးျမဴပါ”

လို႔ေျပာပါ။

အျပာေရာင္ မဟာအနႏၱ သဗၺသဗၺ သန္း ၄၀ဝ၀ တန္ခိုးရွင္ႀကီး ျပန္ၾကြသြားပါၿပီ။

အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ကေလးသေႏၶသား ရ ေတာ့မယ္ဆိုလွ်င္ ေသသြားတဲ့ ေဆြမ်ိဳးေတြထဲက ပုဂၢိဳလ္က ငါနင့္တို႔အိမ္ လာေနမယ္ဆိုၿပီး ကိုယ္ဝန္ ရလွ်င္ ေဆြမ်ိဳးထဲက အိပ္မက္ထဲ လာေျပာသူ ကိုယ္တိုင္ ဝင္စားတတ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ၾကေတာ့ ေနလံုးႀကီး သူ႕ခႏၶာကိုယ္ထဲ ဝင္သြားတယ္။ အိပ္မက္မက္လွ်င္ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးတဲ့ သားရတနာကို ဖြားျမင္တတ္ပါ တယ္။ ဆင္ျဖဴေတာ္ႀကီး ဝင္လာတယ္မက္လွ်င္ ပညာရွိသူ ဖြားျမင္တတ္ပါတယ္။ အဇာတသတ္ရဲ႕ မိခင္ ဗိမၼိသာရမင္းႀကီးရဲ႕ မိဖုရားႀကီး အဇာတသတ္ မင္းသားကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္က မင္းႀကီးရဲ႕ ေသြး ေသာက္ရတယ္လို႔ အိပ္မက္မက္ခဲ့ရာ ပညာရွိ အမတ္ မ်ားက အဖသတ္မည့္ သားလို႔ နိမိတ္ဖတ္ခဲ့ၾက ပါတယ္။

ယခုေဖာ္ျပခဲ့တာကေတာ့ သေႏၶသားလြယ္ ထားစဥ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ မိခင္ရဲ႕ စိတ္ခံစားခ်က္ ခ်င္ျခင္း  တပ္တာေတြဟာ ေမြးလာမယ့္ ကေလးရဲ႕ စ႐ိုက္ လကၡဏာေတြကို ေဖာ္ျပတာျဖစ္ၿပီး ဆိုးသြမ္းတဲ့ ကေလးမ်ိဳး၊ မိဘကို ဒုကၡေပးမည့္ ကေလးမ်ိဳးေတြ ေမြးမလာေအာင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ကာလမွာ ႀကိဳ တင္ ကုစားတဲ့နည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ္ဝန္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အလြန္က်ိဳးမ်ားမည္ျဖစ္စရာ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

 

သတၲဝါမ်ား က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစ

ဆရာဝင္း(သာကီႏြယ္)

Comments

comments

Post Author: manawmaya