တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔အထိ …

ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ … Read more about တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း