ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ အလုိရမၼက္ႀကီးသူမ်ား

ယခုတေလာတြင္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ထီသိန္း တစ္ေသာင္းဆုႀကီး ေပါက္ခ်င္ေနသည္။ ေအာင္ ဘာေလ ထီသိန္းတစ္ေသာင္းဆုႀကီး တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ သည့္အႀကိမ္မွ စတင္၍ အႀကိမ္ေရမပ်က္ထိုးျဖစ္ ေအာင္ထိုးခဲ့၏။ ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္၏ လက္ ရွိအေျခအေနသည္ စားစရာ ဝတ္စရာ၊ ေနစရာ၊ လွဴတန္းစရာ အပူအပင္တျပားသားမွ မရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ အဘယ္ ေၾကာင့္ ထီသိန္းတစ္ေသာင္းဆုႀကီးကို ေပါက္ခ်င္ေန မိပါသနည္း။ အမွန္တြင္မူ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ကိုယ္တိုင္ ပင္ အလိုရမၼက္ႀကီးေနသူ ျဖစ္ေလေတာ့သည္။ Read more about ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ အလုိရမၼက္ႀကီးသူမ်ား