ခရီးသြားေတာ့မယ္ဆုိရင္…

ကြ်န္မတို႔အေနႏွင့္ ခရီးအနီး အေဝးမ်ား မၾကာမၾကာဆိုသလို သြား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ လြယ္ကူ ေျဖာင့္ျဖဴးတဲ့ ခရီးလမ္း ရွိတတ္သလို ၾကမ္းတမ္းခက္ ထန္တဲ့ခရီးေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ Read more about ခရီးသြားေတာ့မယ္ဆုိရင္…