တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြတုိ႔ ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုး အားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …. #ဇင္ေယာ္နီ #H_A_A              

တစ္ပတ္စာ မေနာယေဟာစာတမ္း

တစ္ပတ္စာ မေနာယေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြတုိ႔ ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔အထိပါ။ ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုး အားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …. #ဇင္ေယာ္နီ #H_A_A   တစ္ပတ္စာ မေနာယေဟာစာတမ္း                

တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြတုိ႔ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း ႏုိ၀င္ဘာလ ၈ ရက္မွ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္အထိ ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …     ဇင္ေယာ္နီ #H_A_A #မေနာမယဂမ႓ီရဂ်ာနယ္

မေနာမယေဟာစာတမ္း

 မိတ္ေဆြတုိ႔ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

ႏုိ၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔အထိ

ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …

ဇင္ေယာ္နီ

#H_A_A

#မေနာမယဂမ႓ီရဂ်ာနယ္

Read more about မေနာမယေဟာစာတမ္း

တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြတုိ႔ ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း
စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ Read more about တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြတုိ႔ ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း
ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ
ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ … Read more about တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

စေလဦးပုည၏ ထီေပါက္ကိန္း – ေနဦးအ႐ုဏ္ (ေခ်ာက္) –

စေလဦးပုည၏ ထီေပါက္ကိန္း

ေနဦးအ႐ုဏ္ (ေခ်ာက္)

ထီ၀ါသနာရွင္မိတ္ေဆြမ်ား၊ ထီေတြလစဥ္ထိုး ေနသလို ထီေပါက္ကိန္း ရွိမရွိ တြက္နည္းေလး မသိခ်င္ဘူးလား၊ ထီမထိုးနဲ႕ မေျပာပါဘူး။ ထီေပါက္ ကိန္းဆိုက္ရင္လည္း ထိုးျဖစ္ေအာင္ ထိုးလိုက္ဖို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ။ မိတ္ေဆြအတြက္ ကံေကာင္းျခင္း လက္ေဆာင္ပါ။ Read more about စေလဦးပုည၏ ထီေပါက္ကိန္း – ေနဦးအ႐ုဏ္ (ေခ်ာက္) –