ေသျခင္းတရားကို ေၾကာက္ၾကသလား

“ငါသည္ ေသျခင္းသေဘာရွိ၏။ ေသျခင္း သေဘာကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေခ်။ ဤသို႔ ေန႔ညမျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏”

ဤသို႔ျဖင့္ ေသျခင္းတရားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အဘိဏွသုတ္တြင္ ဗုဒၶကေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ အိုျခင္းတရား၊ နာျခင္းတရား၊ ေသျခင္းတရား၊ ခ်စ္ ကြ်မ္းဝင္သူမ်ားႏွင့္ ရွင္ကြဲကြဲရျခင္း တရား၊ ေသျခင္း ကြဲရျခင္း တရား၊ ကံစီမံရာအား ခံၾကရသည့္တရား ထိုသို႔ ဗုဒၶကေဟာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ကမၻာေက်ာ္သိပၸံပညာရွင္ႀကီး အဲလဗတ္ အိုင္းစတိုင္းကမူ ေသျခင္းတရားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Read more about ေသျခင္းတရားကို ေၾကာက္ၾကသလား