ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ အမူအရာမ်ား

ကြ်ႏု္ပ္တို႔တြင္ အမူအရာဟူ၍ မ်ားမ်ားစား စားမရွိပါ။ ကိုယ္အမူအရာ၊ ႏႈတ္အမူအရာ၊ စိတ္ အမူအရာဟူ၍ သံုးမ်ိဳးသာရွိေလသည္။ တစ္နည္းအား ျဖင့္ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံဟူ၍ဆိုႏိုင္၏။ ဤ တြင္ စိတ္အမူအရာ ေခၚ မေနာကံေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ၏ကိုယ္အမူအရာ၊ ႏႈတ္အမူအရာမ်ား ျဖစ္တည္ လာခဲ့ၾကေလသည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သို႔မ ဟုတ္) သတၲဝါ၊ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ကိုယ္အမူအရာ၊ ႏႈတ္အမူအရာကိုၾကည့္၍ ထိုသူတို႔၏စိတ္ကို ခန္႔မွန္း ႏိုင္ၾကသည္။ Read more about ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ အမူအရာမ်ား