အိမ္ေထာင္ဖက္ေကာင္း ေရြးေစေၾကာင္း

 

ဤေလာကတြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကၿပီးသည့္  ေနာက္ အဆင္ေျပခ်မ္းေျမ႕ေသာ မိသားစုမ်ားရွိသလို စလယ္ဝင္ ဖင္မမည္းခင္က ကြဲၾကေလသည္ဆိုေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားလည္း ရွိၾကေလသည္။

ေရွးဖူးစာကံ အရင္းခံသလို ဤဘဝတြင္ ေလာကီပညာအရ အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးသင့္သူ၊ ေရွာင္သင့္သူတို႔ကိုလည္း ေရွးဆရာတို႔က တြက္စစ္ လမ္းညႊန္ခဲ့ၾကေလသည္။

ျမန္မာတို႔၏ အစဥ္အလာအရ အိမ္ေထာင္ ဖက္ျပဳသင့္ေသာ မိတ္ဖက္ေန႔မ်ားကို ဥသာ-စိန္ပန္း -ဒါန္းလွ-ကိုရွာ ဟု တိုက္စစ္ၾကသည္။ ထိုမိတ္ဖက္ မ်ားမွာ အိမ္ေထာင္မိတ္မ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။ Read more about အိမ္ေထာင္ဖက္ေကာင္း ေရြးေစေၾကာင္း