က်န္းမာပါေစ နည္းတစ္ေထြ

 

လူတို႔သည္ စာေရး၊ ဝတ္ေရး၊ ေနေရးအ တြက္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ႐ုန္းကန္ေနၾကရၿမဲ ျဖစ္ပါ သည္။ အျခားကိစၥေတြ အဆင္ေျပသည္ျဖစ္ေစ၊ မေျပသည္ျဖစ္ေစ ထိုသံုးခ်က္မွာမူ မျဖစ္မေန၊ မေျပ လည္၍မရေသာ သံုးခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ Read more about က်န္းမာပါေစ နည္းတစ္ေထြ