ျမင့္ျမတ္တဲ့ ဥေပကၡာတရားဆိုတာ

#ဥေပကၡာဆိုတာ ဘယ္လိုဟာကို ေခၚတာလဲ
ဆိုေတာ႔ တစ္ဖက္သားက ကိုယ့္ကို ေစာ္ကား
ေမာ္ကား လုပ္သြားရင္ သည္းခံခြင့္လႊတ္နိုင္တယ္။
” ငါ႔အလွည့္က်ရင္သိေစမယ္ ” ဆိုတာမ်ိဳး ေတးမွတ္
မထားဘူး။ Read more about ျမင့္ျမတ္တဲ့ ဥေပကၡာတရားဆိုတာ