မိတၱဴဆုိင္ေလး အဆင္ေျပေအာင္

ကြ်န္ေတာ္တို႔ရပ္ကြက္ထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္ သြား ၿပီး စာရြက္စာတမ္းေတြ ကူးေနက် မိတၲဴဆိုင္တစ္ ဆိုင္ ရွိပါတယ္။ Read more about မိတၱဴဆုိင္ေလး အဆင္ေျပေအာင္