ဘယ္ေန႔ဘယ္အေရာင္ ၀တ္လုိ႔ေဆာင္

သည္ဩကာသႀကီး၌ လႊမ္းၿခံဳထားသည္မွာ အေရာင္မ်ားပင္ ျဖစ္၏။ Read more about ဘယ္ေန႔ဘယ္အေရာင္ ၀တ္လုိ႔ေဆာင္