ဆြမ္းေတာ္ကပ္ၿပီးလွဴဒါန္းပါ

လူမွာ အရြယ္သံုးပါးရွိတဲ့အနက္ ပထမအရြယ္လြန္ေျမာက္ၿပီး ဒုတိယအရြယ္ ေရာက္လာခဲ့ ၿပီဆိုတာနဲ႔ စီးပြားဥစၥာကို ရွာေဖြရပါေတာ့မယ္။ ပညာအေျခခံကလည္း ေကာင္းမယ္။ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံကလည္း ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္း ရွိမယ္။ ကိုယ့္မွာလည္း ရာထူးရာခံရွိမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အတိုင္း ထက္အလြန္ပဲေပါ့။ Read more about ဆြမ္းေတာ္ကပ္ၿပီးလွဴဒါန္းပါ