ဂမၻီရမွတ္တမ္း

သိဒၶိဆယ္ပါး

(၁) အာေရာဂ်သိဒၶိ – အနာေရာဂါကင္းျခင္း။

(၂) ယာဗၺနသိဒၶိ – အိုရာမွ ျပန္ၿပီးပ်ိဳရြယ္ သြားျခင္း။ Read more about ဂမၻီရမွတ္တမ္း