အ႐ုိးေျခာက္သရဲ

ကြ်န္ေတာ္၏ အေဖသည္ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိႀကီး တစ္ေယာက္ျဖစ္၍ တပ္မေတာ္မွ ေပး ထားေသာ အိမ္ႀကီးတြင္ ေနထိုင္ၾကပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္သည္ အေျခခံအဆင့္ျမင့္ အထက္တန္းစာေမးပြဲကို ဂုဏ္ထူးေလးဘာသာျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့၍ ဆရာဝန္လိုင္းတြင္ တက္ေရာက္ သက္ၾကားေနရပါသည္။ ေဆးတကၠသိုလ္ ၂ မဂၤလာ ဒံုတြင္ သင္ၾကားရပါသျဖင့္ လူအ႐ိုးမ်ားကို အဓိက ထား၍ သင္ၾကားရပါသည္။ အ႐ိုးမ်ားကို ေလ့လာလို လွ်င္ ေဆးတကၠသိုလ္(၂) အ႐ိုးဌာနတြင္ သြား ေရာက္ေလ့လာရပါသည္။ ဤအေၾကာင္းကို အေဖ့ အား ေျပာျပထားရာ အေဖက သူ႔တပည့္တစ္ဦး၏ အဆက္အသြယ္ႏွင့္ လူအ႐ိုးစု အစံုအလင္ ေျခဖ်ားမွ လက္ဖ်ားေခါင္းအထိပါေသာ အ႐ိုးစုတစ္လံုးကို ထင္း႐ူးေသတၲာတစ္လံုးတြင္ထည့္ၿပီး အိမ္ေရွ႕ ဝရန္တာ တြင္ ထားပါသည္။ Read more about အ႐ုိးေျခာက္သရဲ