သားသည္မိခင္ ႏုိ႔ေခ်ာင္းပိတ္လွ်င္

“ေအာင္မေလး အား ကြ်တ္ ကြ်တ္ … ကြ်တ္ ကြ်တ္”

ေခါင္းရင္းအိမ္မွ သားသည္အေမ(ကေလး အေမ)၏ ညည္းတြားသံကို ညကတည္းက ၾကားေနမိ သည္။ သည္မိန္းကေလး ေမြးဖြားသည္မွာ သံုးေလး ရက္သာ ရွိေသးသည္။ သားဦးေလး ေမြးဖြားျခင္းျဖစ္ သည္။ ကေလးငယ္ကလည္း အလြန္ငိုေနသည္။ မိခင္ျဖစ္သူကလည္း ညည္းတြားေနသည္။ Read more about သားသည္မိခင္ ႏုိ႔ေခ်ာင္းပိတ္လွ်င္