ဂုဏ္ေတာ္ကုိးပါး

“ဘိုးဘိုး ပုတီးဘယ္လိုစိပ္ရမလဲ။ ပုတီးစိပ္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ဘယ္တုန္းက စတင္ခဲ့သလဲ” Read more about ဂုဏ္ေတာ္ကုိးပါး