ဘယ္အခ်ိန္မွာ ယၾတာျပဳလုပ္သင့္သနည္း

“ဘယ္အခ်ိန္မွာ ယၾတာေခ်ရမလဲဆရာ”

ကာယကံရွင္၏ ေမြးသကၠရာဇ္ ေန႔နံတို႔ကို အေျချပဳၿပီး သကာလ အစစအရာရာ တြက္ခ်က္ စစ္ေဆးၿပီး ျမင္သမွ်ကို ေဟာေျပာရ႐ံုမက ကာယကံ ရွင္၏ သိလိုေသာ အခ်က္တို႔အား ခ်င့္ခ်ိန္ႏိႈင္းဆ ေျဖၾကားရသည္မွာ ေဗဒင္ဆရာတစ္ဦး၏ အလုပ္ ျဖစ္ပါသည္။ Read more about ဘယ္အခ်ိန္မွာ ယၾတာျပဳလုပ္သင့္သနည္း