အက်ိဳးမ်ားေစတဲ႔ အိပ္ရာဝင္ အိပ္ယာထ ႐ြတ္ဆိုသင့္ေသာ ေမတၱာပို႔

ေမတၱာကိုႏွလုံးသြင္းျခင္းဟာ ႏွလုံးသြင္းသူတို႔အား အထူးသျဖင့္ အက်ိဳးမ်ားေစပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ “သုဘုတိ” ဆိုတဲ့ ရဟႏၲာမေထရ္ဟာ ဆြမ္းခံႂကြတဲ့အခါ အိမ္တိုင္းအိမ္တိုင္းေရွ႕၌ ေခတၱရပ္ေနစဥ္အတြင္း ေမတၱာဈာန္ကို ဝင္စားေတာ္မူပါတယ္။ Read more about အက်ိဳးမ်ားေစတဲ႔ အိပ္ရာဝင္ အိပ္ယာထ ႐ြတ္ဆိုသင့္ေသာ ေမတၱာပို႔