ေရွာင္မရတဲ့ ေဘး

မံႈျပာငယ္ရီ
ကုမ္ရာသီ တပို႔တြဲမွာလ
ေပါက္လဲငယ္ထိန္
အဝါေရာင္ေတာက္ခ်ိန္မို႔
ေထာင္ေျမာက္ေလေႏွာ။
ညီးလို႔ရယ္ဝါ Read more about ေရွာင္မရတဲ့ ေဘး