သိၾကားတံဆိပ္ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ စမအကၡရာစလြယ္ စီရင္နည္း

ေရွးေရွးကပညာရွင္ႀကီးမ်ား ဥာဏ္က်က္စား၍ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ အသံုးျပဳၿပီး အက်ိဳးမ်ားရခဲ့ သလို ေႏွာင္းလူတို႔လည္း ၄င္းတို႔ကဲ့သို႔ အသံုးျပဳၿပီး အက်ိဳးမ်ားႏိုင္ေစရန္ ထားရွိခဲ့ေသာ ပညာရပ္မ်ားစြာ ထဲမွ သိၾကားမင္း ဆက္ကပ္ေသာ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူေသာ ဘုရားစမအကၡရာမ်ားကို ဥာဏ္က်က္စား၍ စလြယ္စီရင္နည္းကို ေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္။ Read more about သိၾကားတံဆိပ္ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ စမအကၡရာစလြယ္ စီရင္နည္း