ေဘးမရွိေအာင္ ေနၾကမယ္

 

ပိဋကတ္ေတာ္ ပါဠိ၊ အ႒ကထာမ်ား၌ ေဘး ၂၅ မ်ိဳး လာရွိ၏။ ေဘးႀကီး ၂၅ ပါးဟူ၍လည္း ေခၚၾက၏။

ထိုေဘးမ်ားမွာ

၁။ ေဆြမ်ိဳးပ်က္စီးျခင္းေဘး

၂။ ေရာဂါေဝဒနာႏွိပ္စက္ျခင္းေဘး

၃။ ဥစၥာပ်က္စီးျခင္းေဘး

၄။ သီလပ်က္စီးျခင္းေဘး

၅။ အယူပ်က္စီးျခင္းေဘး Read more about ေဘးမရွိေအာင္ ေနၾကမယ္