နဝရတ္ကုိးပါး အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ န၀ရတ္ကုိးပါး ဂါထာေတာ္ျမတ္

နဝရတ္ကိုးပါးဆိုသည္မွာ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ကိုးမ်ိဳးကို ေခၚဆိုပါသည္။ နဝရတ္ဟူသည္ နဝရတန ဟူေသာ ပါဠိမွလာ၍ ရတနာကိုးပါးဟု အနက္ရသည္။ နဝရတ္ကိုးပါး ခ်ယ္ထားေသာ လက္ စြပ္ကို နဝရတ္လက္စြပ္ ဟုေခၚသည္။ ကဝိလကၡဏာ သတ္ပံုက်မ္းတြင္ မ်က္စံုလည္းသတ္၊ နဝရတ္၊ စီ ခတ္အမြန္းတင္ဟု ေတြ႕ရသည္။ လူတို႔သည္ နဝရတ္ လက္စြပ္ကို က်က္သေရမဂၤလာႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ဟု ယံုၾကည္၍ ဆင္ယင္ေလ့ရွိသည္။ ေရွးပေဝသဏီက ပင္ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ ထူးျခားေသာ တန္ခိုးမ်ား ရွိသည္ဟု လူတို႔ အယူရွိခဲ့ၾကသည္။ နဝရတ္တြင္ အပါအဝင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတစ္ပါးပါး၏ တန္ခိုး အာနိသင္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆ ၾကသည္။

ပတၱျမားဘုန္းေတာက္၊ ျမေက်ာက္ေအးခ်မ္း

စိန္စြမ္းဂုဏ္ေရာင္၊ ေၾကာင္ကားသိဒၶိ

မဏိနီလာ ေမတၱာကဲခ်ဳပ္၊ ေဂၚမိတ္ ခြန္အား

ဥႆဖယား က်န္းမာ၊ သႏၱာႀကီးကဲ

ပုလဲ က်က္သေရ၊ ဂုဏ္ကိုးေဝသည္

ကိုးေထြ နဝရတ္ စြမ္းရည္တည္း။

နဝရတ္လက္စြပ္သည္ ျမန္မာတို႔လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းတြင္ ေရႊခြက္ (သို႔) ေငြခြက္ထဲတြင္ နဝရတ္ကိုးပါး၊ နံသာမ်ိဳး ငါးပါးေသြး၍ (သို႔မဟုတ္) ေရေမႊးမ်ားထည့္၍ သတို႔သား၊ သတို႔သမီးတို႔၏ထိပ္၌ သေျပပန္းခက္ျဖင့္ ပက္ျဖန္း၍ လက္ထပ္ ထိမ္းျမား ျခင္းကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ နဝရတ္ကိုးပါးမွာ- ပတၱျမား၊ ျမ၊ စိန္၊ ေၾကာင္၊ နီလာ၊ ေဂၚမိတ္၊ ဥႆဖယား၊ သႏၱာ၊ ပုလဲတို႔ ျဖစ္သည္။ စိန္ကို ေက်ာက္မ်က္တို႔၏ ဘုရင္ဟုေခၚသည္။ ေက်ာက္ မ်က္အမ်ိဳးေပါင္း ၁၂၀ ခန္႔ ရွိသည့္အနက္ စိန္သည္ အမာဆံုးေသာ ေက်ာက္မ်က္ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔အ နက္ စိန္၊ ပတၱျမား၊ ျမႏွင့္ နီလာတို႔သည္ အဖိုးအတန္ ဆံုး ျဖစ္သည္။ နီလာႏွင့္ ပတၱျမားသည္ ေက်ာက္ မ်က္အမာ တစ္မ်ိဳးတည္းပင္ ျဖစ္သည္။ အေရာင္အ ေသြးသာ ကြဲျပားသြားသည္။ ပတၲျမားသည္ ေသြး ကဲ့သို႔ေသာ အနီေရာင္ရွိၿပီး နီလာသည္ ေတာက္ပ ေသာ အျပာေရာင္ရွိသည္။ ပုလဲႏွင့္ သႏၱာသည္ တြင္းထြက္ေက်ာက္မ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ ပုလဲကို ကမာ(သို႔) မုတ္ေကာင္၏ ကိုယ္တြင္းမွ ရ၍ သႏၱာကို သႏၱာေကာင္မ်ားရွိေသာ သႏၱာေက်ာက္တန္းမ်ားမွ ရရွိသည္။

ေၾကာင္ကို ေၾကာင္၏ မ်က္လံုးႏွင့္ တူ၍ ေၾကာင္မ်က္ရြဲ ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ ျမတြင္ ၾကည္ လင္ စိမ္းျမေသာ အေရာင္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ စိန္၊ နီလာ၊ ဥႆဖယားတို႔ေလာက္ မမာေခ်။ ေဂၚမိတ္ သည္ ေက်ာက္သလင္းႏွင့္ ေရာ၍ ေတြ႕ရတတ္ေသာ ေက်ာက္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ နဝရတ္တြင္ပါေသာ ေက်ာက္ မ်က္ရတနာတစ္ပါးစီတြင္ တန္ခိုးအာနိသင္မ်ား ရွိၾက သည္ဟု သိရသည္။ ပတၲျမားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိ၍ ဘုန္းတန္ခိုးရွိသည္။ ရန္သူ အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္သည္ဟု အယူရွိၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပတၲျမားငေမာက္ကို ပေဒသရာဇ္မင္းတို႔က ဘုန္း တန္ခိုး အာနိသင္ရွိေအာင္ႏွင့္ ရန္သူ၏ အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ထားျခင္းကို သမိုင္း ရာဇဝင္မ်ားတြင္ ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။ ျမေက်ာက္ သည္ စိမ္းျမေသာအေရာင္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ေအးခ်မ္း ျခင္း၊ ေသာကကင္းေဝးျခင္း၊ စိတ္တည္ၿငိမ္ျခင္းကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ စိန္သည္ ေတာက္ပ ျဖဴစင္ၿပီး ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ခိုင္ၿမဲ ျခင္း၊ စီးပြားလာဘ္လာဘ တိုးတက္ျခင္းတို႔ကို စြမ္း ေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ကမၻာ႔လူသားတိုင္း မဂၤလာလက္စြပ္ လဲလွယ္ ရာတြင္ စိန္လက္စြပ္ကို အသံုးျပဳၾကျခင္းသည္ အိမ္ေထာင္ခိုင္ၿမဲမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ုရွားႏိုင္ငံႏွင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကမၻာ႔အ ေကာင္းဆံုးစိန္မ်ား ထြက္ရွိ္သည္။ ေၾကာင္ေက်ာက္ သည္ သိဒၶိျပီးေျမာက္သည္၊ ေအာင္ျမင္သည္၊ တန္ခိုး ရွိသည္ စသည္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု သိရ သည္။ နီလာေက်ာက္သည္ သူတစ္ပါး၏ ေမတၲာကို ရရွိသည္။ လူတို႔၏ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမႈကို ရရွိသည္။ ရန္အေပါင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္သည္ စသည္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။ ေဂၚမုတ္ေက်ာက္ သည္ ခြန္အားႀကီးျခင္း၊ က်န္းမာျခင္း၊ ရန္သူကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း စသည္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ ဟု သိရသည္။ ဥႆဖယားေက်ာက္သည္ က်န္းမာ ေရး ေကာင္းမြန္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္း၊ စိတ္ခ်မ္းသာ ျခင္း၊ စီးပြားလာဘ္လာဘေကာင္းျခင္း စသည္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ သႏၱာေက်ာက္ သည္ အႀကီးအကဲျဖစ္ျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊ ရန္သူကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း စသည္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ပုလဲရတနာသည္ က်က္သေရရွိျခင္း၊ လူ နတ္ခ်စ္ခင္ျခင္း၊ က်န္းမာျခင္း၊ အႏၱရာယ္ကင္းျခင္း စသည္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကိုးပါး စီခ်ယ္ျပဳလုပ္ထားေသာ နဝရတ္လက္စြပ္ ဝတ္ဆင္ထားျခင္းျဖင့္ အသက္ ရွည္ျခင္း၊ မဂၤလာရွိျခင္း၊ က်က္သေရရွိျခင္း၊ စုန္း ပေယာဂေဘးရန္ကို ဖ်က္စီးႏိုင္သည့္အျပင္ အႏုပီယ ေဆးျဖစ္၍ လူနတ္ခ်စ္ခင္သည္ဟု ရတနာက်မ္းမ်ား တြင္ ဖြင့္ဆိုထားေပသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အစြမ္းထက္ျမက္ လွေသာ နဝရတ္ကိုးပါး လက္စြပ္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ နဝရတ္ကိုးပါး လည္ဆြဲမ်ား မွာယူလိုပါက ေဈးႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ မွာယူႏိုင္ပါသည္။ နဝရတ္ ကိုးပါး ေငြအစစ္နဲ႕ မွာယူလို႔ရပါၿပီ။ ေဆးပြဲမွာ စီရင္မယ့္ ဟာေလးေတြပါ။ ဆိုင္ကိုေသခ်ာအပ္ေပးၿပီး ကိုယ္တိုင္စီရင္ထားတာပါ။ ေဈးလည္းခ်ိဳသာပါတယ္။ နဝရတ္ကိုးပါး အစြမ္းကေတာ့ အံ႔မခန္းပါပဲ။ ေန႔နံ အလိုက္ ေက်ာက္ေတြကို စီေပးထားတာပါ။ သူ႔ နကၡတ္နဲ႔ သူစီရင္တာျဖစ္လို႔ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳး မရွိပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာက္တန္ဖိုးလည္း ေဈး အသင့္တင့္နဲ႕ ေငြထည္ဖိုးလည္း ေဈးအသင့္တင့္နဲ႔ နဝရတ္ကိုးပါးေလး စီရင္ေပးပါဆိုတဲ့ သူေတြအတြက္ ေသခ်ာေလး လုပ္ေပးျဖစ္တာပါ။ ေဈးကသင့္တယ္ မွ်တတာျဖစ္လို႔ ကိုးသိန္း ဆယ္သိန္း ေပးၿပီး ဝယ္ ဝတ္တာထက္စာရင္ သူ႕အစြမ္းနဲ႔သူ အဆင္ေျပေျပနဲ႕ အက်ိဳးေပးပါတယ္။ ေရႊဆို ေရႊ။ ေငြဆိုေငြ အထည္ အပ္ေပးပါတယ္။ စီရင္တာေတာ့ မိမိပဲေဘးကထိုင္ၿပီး ေျပာေပး ဆိုေပးရတာေပါ့။ေက်ာက္ကိုက အရည္ အေသြးနဲ႕ တိုင္းတာၿပီး မွာယူႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာက္ အစစ္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံထုတ္ေပးတယ္။ ေဈး ကေတာ့ တအားခ်ိဳၿပီး မိမိအက်င့္စရဏအေလ်ာက္ အက်ိဳးေပး ျမန္သည္၊ ေႏွးပါသည္။ ေဈးႏႈန္းက ေတာ့ အနည္းဆံုး တစ္သိန္းခြဲကေန အမ်ားဆံုး ဆယ္သိန္းေလာက္အထိရွိပါသည္။ မွာယူလိုပါက ဝ၉ ၇၈၄၉၆၄၀၈၂ ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

နဝရတ္ကိုးပါးစီျခယ္ေသာ နဝရတ္လက္စြပ္ ဝတ္ဆင္ေသာသူမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နဝ ရတ္ ကိုးပါးဂါထာေတာ္ကို ေန႔စဥ္နံနက္ႏွင့္ ည အခ်ိန္မ်ား၌ ကိုးေခါက္စီရြတ္ဆိုပါက ေကာင္းမြန္ ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

နဝရတ္ကိုးပါးဂါထာေတာ္

၁။ ဗုေဒၶါေလာေက သမုပၸေႏၷာ ဟိတာယ သဗၺပါဏိနံ၊ ဓေမၼာေလာေက သမုပၸေႏၷာ သုခါယ သဗၺပါဏိနံ၊ သံေဃာေလာေက သမုပၸေႏၷာ အႏုတၱရံ ပုညေခတၱံ၊ ဧေတေန သစၥဝေဇၨန ေသာတၳိေမ ေဟာ တုသဗၺဒါ။

အနက္ ။    ။ ဗုေဒၶါ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ ေလာေက၊ ေလာက၌၊ သဗၺပါဏိနံ၊ အလံုးစံုေသာ သတၱဝါတို႔၏၊ ဟိတာယ၊ အက်ိဳစီးပြားအလို႔ငွာ၊ သမုပေႏၷာ၊ ပြင့္ေတာ္မူ၏။ ေလာေက၊ ေလာက၌၊ ဓေမၼာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ျမတ္သည္၊ သဗၺပါဏိနံ၊ အလံုးစံုေသာ သတၲဝါတို႔၏၊ သုခါယ၊ ခ်မ္းသာျခင္းအလို႔ငွာ၊ သမုပၸေႏၷာ၊ ျဖစ္ထြန္းေတာ္မူ၏။ ေလာေက၊ ေလာက ၌၊ သံေဃာ၊ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တို႔သည္၊ သဗၺပါဏိနံ၊ အလံုးစံုေသာသတၱဝါတို႔၏၊ အႏုတၲရံ ပုညေခတၲံ၊ ေကာင္းမႈတည္းဟူေသာ မ်ိဳးေစ့၏ စိုက္ပ်ိဳးရာ လယ္ယာ ေျမေကာင္းသဖြယ္အျဖစ္၊ သမုပေႏၷာ၊ ျဖစ္ေပၚလာပါေပ၏။

၂။ ဗုဒၶႆ ပူဇံ မဟာေတဇ ဝေႏၱာ၊ ဓမၼႆ  ပူဇံ မဟာပညာဝေႏၱာ၊ သံဃႆပူဇံ မဟာေဘာဂ ဝေႏၱာ၊ ဧေတန သစၥဝေဇၨန ေသာတၲိေမ ေဟာတု သဗၺဒါ။

အနက္။   ။ ဗုဒၶႆပူဇံ၊ ျမတ္စြာဘုရားအား ပူေဇာ္ျခင္းသည္၊ မဟာေတဇ၊ ႀကီးျမတ္ေသာ တန္ခိုး ေတာ္တို႔သည္၊ ဝေႏၱာ၊ ၿပီးျပည့္စံုစြာ ျဖစ္ေပၚေစ၏။ဓမၼႆပူဇံ၊ တရားေတာ္ျမတ္ကို ပူေဇာ္ျခင္းသည္၊ မဟာပညာ၊ ႀကီးျမတ္ေသာပညာဉာဏ္တို႔သည္၊ ဝေႏၱာ၊ ၿပီးျပည့္စံုစြာျဖစ္ေပၚေစ၏။ သံဃႆပူဇံ၊ သံဃာေတာ္ျမတ္တို႔ကို ပူေဇာ္ျခင္းသည္၊ မဟာေဘာဂံ၊ ႀကီးျမတ္ေသာ လာဘ္လာဘတို႔သည္၊ ဝေႏၱာ၊ ၿပီး ျပည့္စံုစြာျဖစ္ေပၚေစ၏။ ဧေတနသစၥဝေဇၨန၊ ဤသို႔ မွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္၊ ေမ၊ ကြ်ႏု္ပ္အား သဗၺဒါ၊ အခါခပ္သိမ္း၊ ေသာတၲႎ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ စီးပြားခ်မ္းသာ မဂၤလာအေပါင္းတို႔သည္၊ ေဟာတု ျဖစ္ပါေစသတည္း။

၃။ ဗုဒၶေတေဇန အရိႏၵေမာ၊ ဓမၼေတေဇန မဟာလာေဘာ၊ သံဃေတေဇန မဟာယေသာ၊ ဧေတန သစၥဝေဇၨန ေသတၳိေမ ေဟာသုသဗၺဒါ။

အနက္။   ။ ဗုဒၶေတေဇန၊ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ၏ တန္ခိုးေတေဇာ္ အႏုေဘာ္ေတာ္တို႔ေၾကာင့္၊ အရိႏၷေမာ၊ ရန္သူအေပါင္းတို႔အား စိုးမိုးအႏိုင္ယူ ရၾကကုန္၏။ ဓမၼေတေဇန၊ တရားေတာ္ျမတ္၏ တန္ခိုးေတေဇာ အႏုေဘာ္တို႔ေၾကာင့္၊ မဟာလာ ေဘာ၊ ႀကီးျမတ္ေသာ လာဘ္လာဘအေပါင္းတို႔ ရၾကေစကုန္၏။ သံဃေတေဇန၊ သံဃာေတာ္အ႐ွင္ သူျမတ္တို႔၏ တန္ခိုးေတေဇာ္၊ အႏုေဘာ္တို႔ေၾကာင့္၊ မဟာယေသာ၊ မ်ားျပားေသာ အေျြခအရံတို႔ ေပါမ်ား ၾကကုန္၏။ ဧေတနသစၥဝေဇၨန၊ ဤသို႔ မွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေတာ္တို႔ေၾကာင့္၊ ေမ၊ အကြ်ႏု္ပ္အား၊ သဗၺဒါ၊ အခါခပ္သိမ္း၊ ေသာတၳႎ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ စီးပြားခ်မ္းသာ မဂၤလာအေပါင္းတို႔သည္၊ ေဟာတု၊ ျဖစ္ပါေစသတည္း။

၄။ ဗုေဒၶါေမ ရကၡတု နိစံၥ၊ ဓေမၼာေမ ရကၡတု သဒါ၊ သံေဃာေမ ရကၡတု ဒိေန၊ ဒိဃာယုေကာ မယွံဘေဝ၊ ဧေတန သစၥဝေဇၨန ေသာတၳိေမ ေဟာ တု သဗၺဒါ။

အနက္။   ။ ေမ၊ အကြ်ႏု္ပ္အား၊ ဗုေဒၶါ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ နိစၥံ၊ အျမဲမျပတ္၊ ရကၡတု၊ ေစာင့္ေရွာက္ပါေစသတည္း။ ေမ၊ အကြ်ႏု္ပ္အား၊ ဓေမၼာ၊ တရားေတာ္ျမတ္သည္၊ သဒါ၊ အခါခပ္သိမ္း၊ ရကၡတု၊ ေစာင့္ေရွာက္ပါေစသတည္း။ ေမ၊ အကြၽႏု္ပ္ အား၊ သံေဃာ၊ သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္တို႔သည္၊ ဒိေန၊ ေန႔စဥ္မျပတ္၊ ရကၡတု၊ ေစာင့္ေ႐ွာက္ပါေစသ တည္း။ ဧေတနသစၥဝေဇၨန၊ ဤသို႔မွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္၊ ေမ၊ ကြ်ႏု္ပ္အား၊ သဗၺဒါ၊ အခါ ခပ္သိမ္း၊ ေသာတၳိ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာစီးပြားခ်မ္းသာ မဂၤလာအေပါင္းတို႔သည္၊ ေဟာတု၊ ျဖစ္ပါေစသ တည္း။

လင္းညိဳ႕တာရာ

 

unicode version

 

နဝရတ်ကိုးပါး အကျိုးကျေးဇူးနှင့်
နဝရတ်ကိုးပါး ဂါထာတော်မြတ်
** လင်းညို့တာရာ **
-**-*-*-*-*-*-*-**–**-*-*-*-*-*-*-*-*-*–*-*-*–*-*-*
နဝရတ်ကိုးပါးဆိုသည်မှာ ကျောက်မျက် ရတနာ ကိုးမျိုးကို ခေါ်ဆိုပါသည်။ နဝရတ်ဟူသည် နဝရတန ဟူသော ပါဠိမှလာ၍ ရတနာကိုးပါးဟု အနက်ရသည်။ နဝရတ်ကိုးပါး ချယ်ထားသော လက် စွပ်ကို နဝရတ်လက်စွပ် ဟုခေါ်သည်။ ကဝိလက္ခဏာ သတ်ပုံကျမ်းတွင် မျက်စုံလည်းသတ်၊ နဝရတ်၊ စီ ခတ်အမွန်းတင်ဟု တွေ့ရသည်။ လူတို့သည် နဝရတ် လက်စွပ်ကို ကျက်သရေမင်္ဂလာနှင့် ပြည့်စုံသည်ဟု ယုံကြည်၍ ဆင်ယင်လေ့ရှိသည်။ ရှေးပဝေသဏီက ပင် ကျောက်မျက်များ၏ ထူးခြားသော တန်ခိုးများ ရှိသည်ဟု လူတို့ အယူရှိခဲ့ကြသည်။ နဝရတ်တွင် အပါအဝင် ကျောက်မျက်ရတနာတစ်ပါးပါး၏ တန်ခိုး အာနိသင်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်ဟု ယူဆ ကြသည်။
ပတ္တမြားဘုန်းတောက်၊ မြကျောက်အေးချမ်း
စိန်စွမ်းဂုဏ်ရောင်၊ ကြောင်ကားသိဒ္ဓိ
မဏိနီလာ မေတ္တာကဲချုပ်၊ ဂေါ်မိတ် ခွန်အား
ဥဿဖယား ကျန်းမာ၊ သန္တာကြီးကဲ
ပုလဲ ကျက်သရေ၊ ဂုဏ်ကိုးဝေသည်
ကိုးထွေ နဝရတ် စွမ်းရည်တည်း။
နဝရတ်လက်စွပ်သည် မြန်မာတို့လက်ထပ် ထိမ်းမြားခြင်းတွင် ရွှေခွက် (သို့) ငွေခွက်ထဲတွင် နဝရတ်ကိုးပါး၊ နံသာမျိုး ငါးပါးသွေး၍ (သို့မဟုတ်) ရေမွှေးများထည့်၍ သတို့သား၊ သတို့သမီးတို့၏ထိပ်၌ သပြေပန်းခက်ဖြင့် ပက်ဖြန်း၍ လက်ထပ် ထိမ်းမြား ခြင်းကို ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ နဝရတ်ကိုးပါးမှာ- ပတ္တမြား၊ မြ၊ စိန်၊ ကြောင်၊ နီလာ၊ ဂေါ်မိတ်၊ ဥဿဖယား၊ သန္တာ၊ ပုလဲတို့ ဖြစ်သည်။ စိန်ကို ကျောက်မျက်တို့၏ ဘုရင်ဟုခေါ်သည်။ ကျောက် မျက်အမျိုးပေါင်း ၁၂၀ ခန့် ရှိသည့်အနက် စိန်သည် အမာဆုံးသော ကျောက်မျက်ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့အ နက် စိန်၊ ပတ္တမြား၊ မြနှင့် နီလာတို့သည် အဖိုးအတန် ဆုံး ဖြစ်သည်။ နီလာနှင့် ပတ္တမြားသည် ကျောက် မျက်အမာ တစ်မျိုးတည်းပင် ဖြစ်သည်။ အရောင်အ သွေးသာ ကွဲပြားသွားသည်။ ပတ္တမြားသည် သွေး ကဲ့သို့သော အနီရောင်ရှိပြီး နီလာသည် တောက်ပ သော အပြာရောင်ရှိသည်။ ပုလဲနှင့် သန္တာသည် တွင်းထွက်ကျောက်များ မဟုတ်ကြပေ။ ပုလဲကို ကမာ(သို့) မုတ်ကောင်၏ ကိုယ်တွင်းမှ ရ၍ သန္တာကို သန္တာကောင်များရှိသော သန္တာကျောက်တန်းများမှ ရရှိသည်။
ကြောင်ကို ကြောင်၏ မျက်လုံးနှင့် တူ၍ ကြောင်မျက်ရွဲ ဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ မြတွင် ကြည် လင် စိမ်းမြသော အရောင်ရှိသည်။ သို့သော် စိန်၊ နီလာ၊ ဥဿဖယားတို့လောက် မမာချေ။ ဂေါ်မိတ် သည် ကျောက်သလင်းနှင့် ရော၍ တွေ့ရတတ်သော ကျောက်မျိုးဖြစ်သည်။ နဝရတ်တွင်ပါသော ကျောက် မျက်ရတနာတစ်ပါးစီတွင် တန်ခိုးအာနိသင်များ ရှိကြ သည်ဟု သိရသည်။ ပတ္တမြားသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ရှိ၍ ဘုန်းတန်ခိုးရှိသည်။ ရန်သူ အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်သည်ဟု အယူရှိကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပတ္တမြားငမောက်ကို ပဒေသရာဇ်မင်းတို့က ဘုန်း တန်ခိုး အာနိသင်ရှိအောင်နှင့် ရန်သူ၏ အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်အောင် ဆောင်ထားခြင်းကို သမိုင်း ရာဇဝင်များတွင် လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ မြကျောက် သည် စိမ်းမြသောအရောင်နှင့် ညီမျှသော အေးချမ်း ခြင်း၊ သောကကင်းဝေးခြင်း၊ စိတ်တည်ငြိမ်ခြင်းကို စွမ်းဆောင်နိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ စိန်သည် တောက်ပ ဖြူစင်ပြီး ဘုန်းတန်ခိုးကြီးခြင်း၊ အိမ်ထောင်ခိုင်မြဲ ခြင်း၊ စီးပွားလာဘ်လာဘ တိုးတက်ခြင်းတို့ကို စွမ်း ဆောင်နိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
ကမ္ဘာ့လူသားတိုင်း မင်္ဂလာလက်စွပ် လဲလှယ် ရာတွင် စိန်လက်စွပ်ကို အသုံးပြုကြခြင်းသည် အိမ်ထောင်ခိုင်မြဲမှုအတွက် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရုရှားနိုင်ငံနှင့် အာဖရိကနိုင်ငံများတွင် ကမ္ဘာ့အ ကောင်းဆုံးစိန်များ ထွက်ရှိ်သည်။ ကြောင်ကျောက် သည် သိဒ္ဓိပြီးမြောက်သည်၊ အောင်မြင်သည်၊ တန်ခိုး ရှိသည် စသည်များကို စွမ်းဆောင်နိုင်သည်ဟု သိရ သည်။ နီလာကျောက်သည် သူတစ်ပါး၏ မေတ္တာကို ရရှိသည်။ လူတို့၏ ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကို ရရှိသည်။ ရန်အပေါင်းမှ ကာကွယ်နိုင်သည် စသည်များကို စွမ်းဆောင်နိုင်သည်ဟု သိရသည်။ ဂေါ်မုတ်ကျောက် သည် ခွန်အားကြီးခြင်း၊ ကျန်းမာခြင်း၊ ရန်သူကို အောင်နိုင်ခြင်း စသည်များကို စွမ်းဆောင်နိုင်သည် ဟု သိရသည်။ ဥဿဖယားကျောက်သည် ကျန်းမာ ရေး ကောင်းမွန်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ခြင်း၊ စိတ်ချမ်းသာ ခြင်း၊ စီးပွားလာဘ်လာဘကောင်းခြင်း စသည်များကို စွမ်းဆောင်နိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ သန္တာကျောက် သည် အကြီးအကဲဖြစ်ခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်း၊ သူတစ်ပါးအကျိုးကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊ ရန်သူကို အောင်နိုင်ခြင်း စသည်များကို စွမ်းဆောင်နိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ ပုလဲရတနာသည် ကျက်သရေရှိခြင်း၊ လူ နတ်ချစ်ခင်ခြင်း၊ ကျန်းမာခြင်း၊ အန္တရာယ်ကင်းခြင်း စသည်များကို စွမ်းဆောင်နိုင်သည်ဟု သိရသည်။ ကျောက်မျက်ရတနာ ကိုးပါး စီချယ်ပြုလုပ်ထားသော နဝရတ်လက်စွပ် ဝတ်ဆင်ထားခြင်းဖြင့် အသက် ရှည်ခြင်း၊ မင်္ဂလာရှိခြင်း၊ ကျက်သရေရှိခြင်း၊ စုန်း ပယောဂဘေးရန်ကို ဖျက်စီးနိုင်သည့်အပြင် အနုပီယ ဆေးဖြစ်၍ လူနတ်ချစ်ခင်သည်ဟု ရတနာကျမ်းများ တွင် ဖွင့်ဆိုထားပေသည်။ ထိုကဲ့သို့ အစွမ်းထက်မြက် လှသော နဝရတ်ကိုးပါး လက်စွပ်၊ အမျိုးသမီးများ အတွက် နဝရတ်ကိုးပါး လည်ဆွဲများ မှာယူလိုပါက ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် မှာယူနိုင်ပါသည်။ နဝရတ် ကိုးပါး ငွေအစစ်နဲ့ မှာယူလို့ရပါပြီ။ ဆေးပွဲမှာ စီရင်မယ့် ဟာလေးတွေပါ။ ဆိုင်ကိုသေချာအပ်ပေးပြီး ကိုယ်တိုင်စီရင်ထားတာပါ။ ဈေးလည်းချိုသာပါတယ်။ နဝရတ်ကိုးပါး အစွမ်းကတော့ အံ့မခန်းပါပဲ။ နေ့နံ အလိုက် ကျောက်တွေကို စီပေးထားတာပါ။ သူ့ နက္ခတ်နဲ့ သူစီရင်တာဖြစ်လို့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး မရှိပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ကျောက်တန်ဖိုးလည်း ဈေး အသင့်တင့်နဲ့ ငွေထည်ဖိုးလည်း ဈေးအသင့်တင့်နဲ့ နဝရတ်ကိုးပါးလေး စီရင်ပေးပါဆိုတဲ့ သူတွေအတွက် သေချာလေး လုပ်ပေးဖြစ်တာပါ။ ဈေးကသင့်တယ် မျှတတာဖြစ်လို့ ကိုးသိန်း ဆယ်သိန်း ပေးပြီး ဝယ် ဝတ်တာထက်စာရင် သူ့အစွမ်းနဲ့သူ အဆင်ပြေပြေနဲ့ အကျိုးပေးပါတယ်။ ရွှေဆို ရွှေ။ ငွေဆိုငွေ အထည် အပ်ပေးပါတယ်။ စီရင်တာတော့ မိမိပဲဘေးကထိုင်ပြီး ပြောပေး ဆိုပေးရတာပေါ့။ကျောက်ကိုက အရည် အသွေးနဲ့ တိုင်းတာပြီး မှာယူနိုင်ပါသည်။ ကျောက် အစစ်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံထုတ်ပေးတယ်။ ဈေး ကတော့ တအားချိုပြီး မိမိအကျင့်စရဏအလျောက် အကျိုးပေး မြန်သည်၊ နှေးပါသည်။ ဈေးနှုန်းက တော့ အနည်းဆုံး တစ်သိန်းခွဲကနေ အများဆုံး ဆယ်သိန်းလောက်အထိရှိပါသည်။ မှာယူလိုပါက ဝ၉ ၇၈၄၉၆၄၀၈၂ ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
နဝရတ်ကိုးပါးစီခြယ်သော နဝရတ်လက်စွပ် ဝတ်ဆင်သောသူများသည် အောက်ဖော်ပြပါ နဝ ရတ် ကိုးပါးဂါထာတော်ကို နေ့စဉ်နံနက်နှင့် ည အချိန်များ၌ ကိုးခေါက်စီရွတ်ဆိုပါက ကောင်းမွန် သော အကျိုးကျေးဇူးများကို ခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

နဝရတ်ကိုးပါးဂါထာတော်
၁။ ဗုဒ္ဓေါလောကေ သမုပ္ပန္နော ဟိတာယ သဗ္ဗပါဏိနံ၊ ဓမ္မောလောကေ သမုပ္ပန္နော သုခါယ သဗ္ဗပါဏိနံ၊ သံဃောလောကေ သမုပ္ပန္နော အနုတ္တရံ ပုညခေတ္တံ၊ ဧတေနေ သစ္စဝဇ္ဇေန သောတ္ထိမေ ဟော တုသဗ္ဗဒါ။
အနက် ။ ။ ဗုဒ္ဓေါ၊ မြတ်စွာဘုရားသည်၊ လောကေ၊ လောက၌၊ သဗ္ဗပါဏိနံ၊ အလုံးစုံသော သတ္တဝါတို့၏၊ ဟိတာယ၊ အကျိုစီးပွားအလို့ငှာ၊ သမုပန္နော၊ ပွင့်တော်မူ၏။ လောကေ၊ လောက၌၊ ဓမ္မော မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်မြတ်သည်၊ သဗ္ဗပါဏိနံ၊ အလုံးစုံသော သတ္တဝါတို့၏၊ သုခါယ၊ ချမ်းသာခြင်းအလို့ငှာ၊ သမုပ္ပန္နော၊ ဖြစ်ထွန်းတော်မူ၏။ လောကေ၊ လောက ၌၊ သံဃော၊ သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့သည်၊ သဗ္ဗပါဏိနံ၊ အလုံးစုံသောသတ္တဝါတို့၏၊ အနုတ္တရံ ပုညခေတ္တံ၊ ကောင်းမှုတည်းဟူသော မျိုးစေ့၏ စိုက်ပျိုးရာ လယ်ယာ မြေကောင်းသဖွယ်အဖြစ်၊ သမုပန္နော၊ ဖြစ်ပေါ်လာပါပေ၏။
၂။ ဗုဒ္ဓဿ ပူဇံ မဟာတေဇ ဝန္တော၊ ဓမ္မဿ ပူဇံ မဟာပညာဝန္တော၊ သံဃဿပူဇံ မဟာဘောဂ ဝန္တော၊ ဧတေန သစ္စဝဇ္ဇေန သောတ္တိမေ ဟောတု သဗ္ဗဒါ။
အနက်။ ။ ဗုဒ္ဓဿပူဇံ၊ မြတ်စွာဘုရားအား ပူဇော်ခြင်းသည်၊ မဟာတေဇ၊ ကြီးမြတ်သော တန်ခိုး တော်တို့သည်၊ ဝန္တော၊ ပြီးပြည့်စုံစွာ ဖြစ်ပေါ်စေ၏။ဓမ္မဿပူဇံ၊ တရားတော်မြတ်ကို ပူဇော်ခြင်းသည်၊ မဟာပညာ၊ ကြီးမြတ်သောပညာဉာဏ်တို့သည်၊ ဝန္တော၊ ပြီးပြည့်စုံစွာဖြစ်ပေါ်စေ၏။ သံဃဿပူဇံ၊ သံဃာတော်မြတ်တို့ကို ပူဇော်ခြင်းသည်၊ မဟာဘောဂံ၊ ကြီးမြတ်သော လာဘ်လာဘတို့သည်၊ ဝန္တော၊ ပြီး ပြည့်စုံစွာဖြစ်ပေါ်စေ၏။ ဧတေနသစ္စဝဇ္ဇေန၊ ဤသို့ မှန်ကန်သော သစ္စာစကားကြောင့်၊ မေ၊ ကျွန်ုပ်အား သဗ္ဗဒါ၊ အခါခပ်သိမ်း၊ သောတ္တိံ၊ ကောင်းမြတ်သော စီးပွားချမ်းသာ မင်္ဂလာအပေါင်းတို့သည်၊ ဟောတု ဖြစ်ပါစေသတည်း။
၃။ ဗုဒ္ဓတေဇေန အရိန္ဒမော၊ ဓမ္မတေဇေန မဟာလာဘော၊ သံဃတေဇေန မဟာယသော၊ ဧတေန သစ္စဝဇ္ဇေန သေတ္ထိမေ ဟောသုသဗ္ဗဒါ။
အနက်။ ။ ဗုဒ္ဓတေဇေန၊ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ၏ တန်ခိုးတေဇော် အနုဘော်တော်တို့ကြောင့်၊ အရိန္နမော၊ ရန်သူအပေါင်းတို့အား စိုးမိုးအနိုင်ယူ ရကြကုန်၏။ ဓမ္မတေဇေန၊ တရားတော်မြတ်၏ တန်ခိုးတေဇော အနုဘော်တို့ကြောင့်၊ မဟာလာ ဘော၊ ကြီးမြတ်သော လာဘ်လာဘအပေါင်းတို့ ရကြစေကုန်၏။ သံဃတေဇေန၊ သံဃာတော်အရှင် သူမြတ်တို့၏ တန်ခိုးတေဇော်၊ အနုဘော်တို့ကြောင့်၊ မဟာယသော၊ များပြားသော အြွေခအရံတို့ ပေါများ ကြကုန်၏။ ဧတေနသစ္စဝဇ္ဇေန၊ ဤသို့ မှန်ကန်သော သစ္စာစကားတော်တို့ကြောင့်၊ မေ၊ အကျွန်ုပ်အား၊ သဗ္ဗဒါ၊ အခါခပ်သိမ်း၊ သောတ္ထိံ၊ ကောင်းမြတ်သော စီးပွားချမ်းသာ မင်္ဂလာအပေါင်းတို့သည်၊ ဟောတု၊ ဖြစ်ပါစေသတည်း။
၄။ ဗုဒ္ဓေါမေ ရက္ခတု နိစံ္စ၊ ဓမ္မောမေ ရက္ခတု သဒါ၊ သံဃောမေ ရက္ခတု ဒိနေ၊ ဒိဃာယုကော မယှံဘဝေ၊ ဧတေန သစ္စဝဇ္ဇေန သောတ္ထိမေ ဟော တု သဗ္ဗဒါ။
အနက်။ ။ မေ၊ အကျွန်ုပ်အား၊ ဗုဒ္ဓေါ၊ မြတ်စွာဘုရားသည်၊ နိစ္စံ၊ အမြဲမပြတ်၊ ရက္ခတု၊ စောင့်ရှောက်ပါစေသတည်း။ မေ၊ အကျွန်ုပ်အား၊ ဓမ္မော၊ တရားတော်မြတ်သည်၊ သဒါ၊ အခါခပ်သိမ်း၊ ရက္ခတု၊ စောင့်ရှောက်ပါစေသတည်း။ မေ၊ အကျွန်ုပ် အား၊ သံဃော၊ သံဃာတော် အရှင်မြတ်တို့သည်၊ ဒိနေ၊ နေ့စဉ်မပြတ်၊ ရက္ခတု၊ စောင့်ရှောက်ပါစေသ တည်း။ ဧတေနသစ္စဝဇ္ဇေန၊ ဤသို့မှန်ကန်သော သစ္စာစကားကြောင့်၊ မေ၊ ကျွန်ုပ်အား၊ သဗ္ဗဒါ၊ အခါ ခပ်သိမ်း၊ သောတ္ထိ၊ ကောင်းမြတ်သောစီးပွားချမ်းသာ မင်္ဂလာအပေါင်းတို့သည်၊ ဟောတု၊ ဖြစ်ပါစေသ တည်း။
လင်းညို့တာရာ

Comments

comments

Post Author: manawmaya