ရွင္ဥပဂုတၱပင့္နည္း

 

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အလွဴႀကီး အတန္းႀကီးလုပ္ေသာအခါ၌ မိုးေလဖ်က္မည္စိုးေသာ ေၾကာင့္ ရွင္ဥပဂုတၲကို ကိုးၾက၏။ ကိုးသည္ဆိုျခင္း မွာ ကိုးကြယ္ထားျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ သို႔ရာတြင္ ယခု အခါ၌ ရွင္ဥပဂုတၲကို ကိုးတတ္သူရွားေနၿပီျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ရွင္ဥပဂုတၲကိုးကြယ္နည္းကို အေသး စိတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ရွင္ဥပဂုတၲကိုးကြယ္၍ မီးထြန္းသူမွာ အမ်ိဳး သားသာျဖစ္ရပါမည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ကိုး၍မရပါ။  မ႑ပ္ႏွင့္ အနီးဆံုးျမစ္သို႔မဟုတ္ ေခ်ာင္းသို႔သြားရ ပါမည္။ ထိုေနရာသို႔ေရာက္လွ်င္ လက္ အုပ္ခ်ီထားရပါမည္။

ထိုေနရာသို႔ေရာက္လွ်င္ ရွင္ဥပဂုတၲကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ေတာင္ သမုဒၵရာတြင္ ေၾကးျပႆဒ္ျဖင့္ သီ တင္းသံုးေနၾကသည္ကို အစြဲျပဳ၍ ေတာင္စူးစူးသို႔ မ်က္ႏွာမူလိုက္ပါ။

ထို႔ေနာက္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရွင္ဥပဂုတၲပင့္ ေလွ်ာက္စာကို ရြတ္ဖတ္၍ ပင့္ေလွ်ာက္ ပါ။

ရွင္ဥပဂုတၲပင့္

မ႑ပ္အတြင္း၌ကား ငွက္ေပ်ာ သီး ၃ ဖီး၊ အုန္း ၁ လံုးပြဲထိုး၍ ခံုျမင့္ တြင္ တင္ထားရပါမည္။

ထိုပြဲတြင္ ဦးခ်ရွိခိုး၍ အလွဴ ရက္အတြင္း အလွဴမ႑ပ္၌ သီတင္းသံုး ပါရန္ ေအာက္ပါစာျဖင့္ ရွိခိုးေလွ်ာက္ ထားရပါသည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ ရွင္ ဥပဂုတၲပြဲကို မ႑ပ္တိုင္တြင္ တက္၍ခ်ည္ထားပါ သည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ရန္မလိုပါ။

 

သေဗၺသတၲာ ကမၼႆကာ

မင္းသိခၤ

Comments

comments

Post Author: manawmaya