ဘာေရာင္းခ်င္သလဲ၊ ခက္ေနသလား …၊ ဒါေလးမ်ား ဒီလိုလုပ္လိုက္ပါလား။

 

သင္သည္အကယ္၍ အိမ္ကိုေရာင္းလိုသည္။ ထိုေရာင္းရေသာ ေငြျဖင့္သားကေလးကို နိုင္ငံျခား သို့ ပို့ရန္ ရည္ရြယ္ထား၏။ သို့ရာတြင္ အိမ္ကို ေရာင္းရခက္ေန၏။

ဝယ္မည့္သူ၊ ျကည့္မည့္သူမလာ ဘဲ ရွိေန၏။ ထို့ေျကာင့္ အိမ္ျဖစ္ေစ၊ ကားျဖစ္ေစ၊ ဆိုင္ျဖစ္ေစ အလြယ္တကူေရာင္းရေသာ ဓာတ္ရိုက္ ဓာတ္ဆင္နည္းကေလးကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ ထို နည္းကေလးသည္ သင့္အတြက္ မ်ားစြာ အသံုးဝင္ ေပလိမ့္မည္။ ကြ်နု္ပ္တို့၏ျခံသို့ ဦးက်င္သိန္းဆိုသူ ေရာက္လာျပီးလွ်င္ သူ၏ကား၁၁စီးကို ေရာင္းရန္ ေျပာ၏။ ကြ်နု္ပ္သည္ ဤနည္းျဖင့္ဓာတ္ရိုက္ေပးရာ ၄င္း၏ကား ၁၁ စီးသည္ ေနာက္တစ္ေန့တြင္အကုန္ ထြက္ကုန္၏။ ထို့ေျကာင့္ အေျကာင္းရွိလွ်င္ သံုးနိုင္ ရန္အတြက္ ဤနည္းကို ဆရာစားမခ်န္ဘဲ ေဖာ္ျပ လိုက္ပါသည္။

ဘာေရာင္းခ်င္သလဲ၊ ခက္ေနသလား …၊

ဒါေလးမ်ား ဒီလိုလုပ္လိုက္ပါလား။

တနဂၤေႏြနံရာင္းလိုေသာ္ –

ေလာက္ေသ(သို့)သရက္

တနလၤာနံေရာင္းလိုေသာ္ –

ပိေတာက္(သို့) တမာ

အဂၤါေရာင္းလိုေသာ္ –

သစ္အယ္(သို့)အင္ သား

ဗုဒၶဟူးနံေရာင္းလိုေသာ္

ေနၾကာ(သို့)ဒန္းျကီး

ၾကာသပေတးနံေရာင္းလိုေသာ္

ဩဇာ

ေသာၾကာနံေရာင္းလိုေသာ္

ခေရ

စေနနံေရာင္းလိုေသာ္

စိန္ပန္း

ေဖာ္ျပထားေသာပန္းျဖင့္ ေရာင္းလိုေသာ ပစၥည္းကို လက္တေညာင္းရိုက္ပါ။

ထြက္ထြက္ဟု အမိန့္ျပန္ပါ။

သေဗၺသတၱာ ကမၼႆကာ

မင္းသိခၤ

 

Comments

comments

Post Author: manawmaya