ကြၽန္းကို ေလးေထာင့္ကြက္အုပ္ထားေသာ ဥာဏ္လမ္းေၾကာင္းအေၾကာင္း သိေစေၾကာင္း

ဤေလာကတြင္ လူအမ်ားစုတို႔သည္ လကၡဏာပညာရပ္ကို စိတ္၀င္စားေလ့ရွိၾကပါသည္။ လကၡဏာပညာကို၀ါသနာမပါသူမ်ား
ပင္လွ်င္ လကၡဏာအေၾကာင္းတစ္ခုခုကို ၾကားလိုက္ပါက မိမိ၏
လက္၀ါးကိုျဖန္႕၍ ၾကည့္ေလ့ရွိၾကပါလိမ့္မည္။ နီးစပ္ရာတစ္ဦးဦး၏
လက္ကိုလည္း ဆြဲယူၾကည့္႐ႈေပးတတ္ၾကပါလိမ့္မည္။ ကြၽန္ေတာ္ မွတ္သား
ထားေသာ လကၡဏာဗဟုသုတမ်ားတြင္ –

ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ခံုေအာက္ ဥာဏ္္လမ္းေၾကာင္းတြင္ ကြၽန္းအမွတ္အသားပါရွိေနၿပီး ထိုကြၽန္းကို ေလးေထာင့္ကြက္က အုပ္ထားပါေသာ္ တစ္စံုတစ္ခုကုိ အလြန္အမင္း အားထုတ္ႀကီးစားမႈ ေလ့လာလိုက္စားမႈေၾကာင့္

ဦးေခါင္းတြင္ထိခိုက္တတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေလးေထာင့္ကြက္ေၾကာင့္ မထိခိုက္ႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

Comments

comments

Post Author: manawmaya