ေမတၲာမပို႔မီ ျပည့္စံုေစရာေသာ ေမတၱပုဗၺဘာဂ ပဋိပဒါတရား (၁၅) ပါး

ေမတၲာဘာဝနာပြားမ်ားနည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကအားျဖင့္ နည္းႏွစ္နည္းရွိပါသည္။ ပဋိသမၻိ ဒါမဂ္ပါဠိေတာ္လာ ဒိသာဖရဏေမတၲာပြားနည္း (အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာျဖစ္၍ ေမတၲာပြားနည္း)ႏွင့္ ေမတၲသုတ္ပရိတ္ေတာ္လာ ေမတၲာ ဘာဝနာပြား နည္း ၁၁နည္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ယင္းႏွစ္နည္းလံုးကို ျမန္မာ ဘာသာျဖင့္ ပြားမ်ားတတ္ရန္ တိပိဋက၊ ဓမၼ ဘ႑ာ ဂါရိက၊ အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ အဘိဓဇ မဟာရ႒ဂု႐ု အရွင္ ဝိစိတၲသာရာဘိဝံသ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက အက်ယ္တဝင့္ ေဟာေျပာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ဤေနရာတြင္ ကြ်န္ေတာ္သည္ ေမတၲာမပို႔  မီ ေရွးအဘို႔၌ ျပည့္စံုေစရာေသာ ေမတၲာပုဗၺဘာဂ ပဋိပဒါတရား ၁၅ပါးကို ေရးသားတင္ျပလိုပါသည္။ ယင္းတရား ၁၅ပါးမွာ ေမတၲာပြားသူတို႔တြင္ ေရွးဦးစြာ ရွိရမည့္ က်င့္ဝတ္ ၁၅ပါးျဖစ္၍ ေမတၲာပြားမ်ားသည့္ လူတစ္ေယာက္တြင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သည့္ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။

 

ေမတၲာပုဗၺာဘာဂ ပဋိပဒါ တရား၁၅ပါးကား

၁။ သေကၠာ-ျပဳႏိုင္စြမ္းရမည္

၂။ ဥဇု-ေျဖာင့္မတ္ရမည္

၃။ သုဟုဇု-အလြန္ေျဖာင့္မတ္ရမည္

၄။ သုဝေစာ-ဆိုဆံုးမလြယ္ရမည္

၅။ မုဒု-ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ရမည္

၆။ အနတိ မာနီ-မာနမႀကီးရ

၇။ သႏၱဳႆေကာ-ႏွစ္သက္ေရာင့္ရဲရမည္

၈။ သုဘေရာ-အေမြးအျမဴလြယ္ရမည္

၉။ အပၸကိေစၦာ-အမႈကိစၥနည္းရမည္

၁၀။ သလႅဟုကဝုတၲိ-ေပါ့ပါးေသာအျဖစ္ မ်ိဳးရွိရမည္

၁၁။ သႏၱိၿႏၵိေယာ-ၿငိမ္သက္ေသာ ဣေျႏၵ ရွိရမည္

၁၂။ နိပေကာ-ရင့္သန္ေသာ Óာဏ္ပညာရွိရ မည္။

၁၃။ အပၸဂေမၻာ-ၾကမ္းတမ္းေသာ အမူအရာ မ်ား မရွိေစရ။

၁၄။ ကုေလသြနႏုဂိေဒၶါ-အမ်ိဳးတို႔၌ စြဲလမ္း ျခင္း မရွိေစရ။

၁၅။ နစခုဒၵမာစေရကိဥၥိ ေယနဝိညဴပေရ ဥပဝေဒယ်ံဳ-ပညာရွိမ်ား ကဲ့ရဲ႕ၾကမည့္ အမႈမွန္က အနည္းငယ္မွ် မျပဳက်င့္ရဟူေသာ ၁၅ ပါးေသာ တရားတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ဤ ေမတၲာပုဗၺဘာဂ ပဋိပဒါတရားရွိၾက ေသာ သူတို႔မွာ ေမတၲာတရား ပြားမ်ားပို႔သရန္ လြယ္ကူ၍ ေဒါသတရားျဖစ္ပြားရန္ ခဲယဥ္းေပသည္။   ထို႔ေၾကာင့္ ေမတၲာ ဘာဝနာပြားမ်ားသူတိုင္းသည္ ေမတၲာမပို႔မီ ဤ ေမတၲာပုဗၺဘာဂ ပဋိပဒါတရား တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေအာင္ က်င့္ေဆာင္ၾကရန္ ျဖစ္ေပ သည္။

ဤတရား ၁၅ ပါးကို အနည္းငယ္မွ် ရွင္းလင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။

သေကၠာ-ျပဳစြမ္းႏိုင္မည္ဟု ဆိုရာတြင္ မိမိ ျပဳလုပ္မည့္အလုပ္ကို မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဥဇု-ေျဖာင့္မတ္ရမည္ဟုဆိုရာတြင္ ကိုယ္ ႏႈတ္ႏွစ္ပါး ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သုဟုဇု-အလြန္ေျဖာင့္မတ္ရမည္ဟု ဆိုရာ တြင္ အရာရာမွာ သိတတ္စြာႏွင့္ အတြင္းစိတ္ သေဘာ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။ သုဟုဇုဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သူတို႔မွာ မိမိ၏ အျပစ္မ်ားကိုပင္ ဖံုးဖိ၍ထားလိုေသာ စိတ္ ဆႏၵမ်ိဳး မရွိေခ်။

သုဝေစာ-ဆိုဆံုးမလြယ္ရမည္ဟူသည္ကား တရားသျဖင့္ ဆိုဆံုးမသည္ကို အလြယ္တကူ နာယူ လ်က္၊ ဆိုဆံုးမသည့္အတိုင္း တစ္သေဝမတိမ္း လိုက္နာ က်င့္ႀကံျပဳလုပ္ရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ဆိုဆံုးမခက္သူတို႔မွာ ေလာကီ၊ ေလာကုတၲရာ ႏွစ္ျဖာအက်ိဳး မတိုးပြားျခင္းျဖစ္တတ္ေလသည္။

မုဒု-ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ရမည္ဆိုသည္ကား ေကာင္းေသာအရာဌာနတို႔၌ ေတာင့္တင္းခက္မာ၍ မေနဘဲ ကိုင္းညႊတ္လိုက္ပါႏိုင္ေသာသေဘာ၊ ျပဳျပင္ လြယ္ေသာ သေဘာရွိရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ေမတၲာတရားပြားမ်ားမည့္သူသည္ “သံေခ်ာင္းကို မ်ိဳထားေသာ စပါးႀကီးေျမြကဲ့သို႔” ေတာင့္ တင္းခက္ထန္ မာန္မူျခင္း မရွိသင့္ေပ။

အႏုတိမာနီ-မာနမႀကီးရဆိုသည္ကား မာန္ မာနေထာင္လႊားျခင္း၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းတို႔မွ လြတ္ ကင္းရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေပသည္။ “မာနေထာင္လႊား အမ်ားလူမုန္း ေမတၲာတံုး” ျဖစ္တတ္ေပသည္။ အသီးအႏွံစည္ကားေလေလ ေအာက္သို႔ ညႊတ္ကိုင္းေလေလသာ ျဖစ္ေသာ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားပမာ၊ သီးႏွံ ပင္မ်ားပမာ က်င့္ႀကံၾကရာသည္။

သႏၱဳႆေကာ-ႏွစ္သက္ေရာင့္ရဲရမည္ဟု  ဆိုရာတြင္ ေၾကာင့္ၾကဗ်ာပါရ မမ်ားဘဲ အသင့္ရွိသည့္    ပစၥည္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲႏိုင္ေသာ တရားႏွင့္ ျပည့္စံုရ မည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တင္းတိမ္လွ်င္ ၿမိန္ ရွက္၊ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ လူ႔စည္းစိမ္ ဟူေသာ စကား တို႔ကို မွတ္သားလိုက္နာရာသည္။

သုဘေရာ-အေမြးအျမဴလြယ္ရမည္ဟု ဆိုရာ ၌ မည္သူ႕ကိုမွ် ဒုကၡမေပးဘဲ အလိုနည္း၍ အလိုက္ သိတတ္ျခင္းကို ဆိုလိုေပသည္။ “မီးပံုႀကီးသည္ ထင္းျဖင့္ မေရာင့္ရဲႏိုင္သကဲ့သို႔ မဟာသမုဒၵရာႀကီး သည္ ေရျဖင့္ မေရာင့္ရဲႏိုင္သကဲ့သို႔” ေမတၲာပြား မ်ားသူသည္လည္း ထိုကဲ့သို႔ မျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးေပသည္။

အပၸကိေစၦာ-အမႈကိစၥနည္းရုမည္ဟု ဆိုျခင္း  မွာ အက်ိဳးမမ်ားသည့္အလုပ္ကို ပယ္ရွား၍ အက်ိဳးမ်ားမည့္ အလုပ္ကိုသာ ျပဳလုပ္ရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

သလႅဟုကဝုတၲိ-ေပါ့ပါးေသာ အျဖစ္မ်ိဳးရွိ ရမည္ဟုဆိုသည္ကား အသြားအလာ၊ အဝတ္အ စား၊ အေနအထိုင္ဟူသမွ်၌ သင့္ေလ်ာ္႐ံုမွ်သာ ျဖစ္ေစ ရမည္ဟု ဆိုလိုေပသည္။

သႏၱိၿႏၵိေယာ-ၿငိမ္သက္ေသာဣေျႏၵရွိရမည္ ဟု ဆိုရာတြင္ ဣ႒ာ႐ံု၊ အနိ႒ာ႐ံု ဟူသမွ်၌ တုန္ လႈပ္ေဖာက္ျပန္ျခင္းမရွိဘဲ ၿငိမ္သက္စြာ ေနရမည္ ဟု ဆိုလိုေပသည္။

နိပေကာ-ရင့္သန္ေသာ  ဉာဏ္ပညာရွိရမည္ ဟုဆိုရာ၌ ေလာကီေရးမွာျဖစ္ေစ၊ ေလာကုတၲရာ ေရးမွာျဖစ္ေစ၊ သမၸဇဥ္တရား လက္ကိုင္ထားရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေပသည္။

အဗၺဂေဗၻာ-ၾကမ္းတမ္းေသာ အမူအရာမ်ား မရွိေစရဟူသည္ကား ကိုယ္ၾကမ္း၊ ႏႈတ္ၾကမ္း၊ စိတ္ ၾကမ္းဟုဆိုအပ္ေသာ ႐ိုင္းစိုင္းသည့္ အမူအရာမ်ိဳးမွ ကင္းလြတ္ရမည္ဟုဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ကုေလသြနႏုဂိေဒၶါ-အမ်ိဳးတို႔၌ စြဲလမ္းျခင္းမရွိေစရဟု ဆိုျခင္းမွာ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ အထူးသက္ ဆိုင္ေလသည္။ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမတို႔၌ ပစၥည္း ေလးပါးကို တပ္မက္ေသာအားျဖင့္ အစြဲအလမ္း ထားျခင္း၊ ေရာယွက္ျခင္းတို႔ မျပဳၾကရန္ ျဖစ္ေပသည္။ “လသည္ မင္းအိမ္၊ ဒြန္းစ႑ာအိမ္ ခြဲျခား ျခင္းမရွိ၊ အိမ္တိုင္းသာ၍ သြားဘိသကဲ့သို႔” အလံုးစံုေသာ သတၲဝါတို႔အေပၚ ထားရာသည္။

ေမတၲာမပို႔မီ ျပည့္စံုေစရမည့္ ေနာက္ဆံုး တရားကား နစၥခုဒၵမာစေရကိဥၥိ၊ ေယနဝိညဴပေရ ဥပဝေဒယ်ံ ပညာရွိမ်ားကဲ့ရဲ႕ၾကမည့္ အမႈမွန္က အနည္းငယ္မွ် မျပဳက်င့္ရဟူေသာ တရားပင္ျဖစ္ေပသည္။ “ဘယ္သူကဲ့ရဲ႕ ကဲ့ရဲ႕ ဘုရားမကဲ့ရဲ႕ေအာင္ ေန” ဟူေသာ ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္၏ စကားကို လက္ ကိုင္ထားၾကရာသည္။

ဤသည္တို႔ကား ေမတၲာမပို႔မီ ေရွးအဆို၌ ျပည့္စံုေစရာေသာ ေမတၲာပုဗၺဘာဂ ပဋိပဒါတရား  ၁၅ ပါးကို အက်ဥ္းမွ် တင္ျပျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ေမာင္ဉာဏ္စိန္

Comments

comments

Post Author: manawmaya