တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔မွ ဇန္န၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔အထိ

ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …

ဇင္ေယာ္နီ

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

Post Author: manawmaya