တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ
ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …
ဇင္ေယာ္နီ

Comments

comments

Post Author: manawmaya