တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း

မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ
ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ …
ဇင္ေယာ္နီ

 

Comments

comments

Post Author: manawmaya