ပုတီးလမ္းျဖင့္ ထီေပါက္ ကံပြင့္ က်င့္စဥ္

  • ( ၁ ) ဘုရားရွိခိုးပါ ။
  • ( ၂ ) သီလခံယူ ေဆာက္တည္ပါ ။
  • ( ၃ ) နတ္ပင့္ပါ ။(သမႏၲာႏွင့္ ပင့္ပါ )
  • သမႏၲာ မရက – ဤသို႔ ပင့္ပါ။  ( နတ္ျမတ္နတ္ေကာင္း နတ္အေပါင္းတို႔ –ကြ်နဳ္ပ္၏ ျမတ္ဗုဒၶအား – ဓမၼျဖင့္ပူေဇာ္ျခင္းကို – နာၾကားရန္ႏွင့္ ကုသိုလ္အမွ် ယူရန္ – ဤေဂဟာ႒ာနသို႔ – ေလးစားစြာ – ပင့္ဖိတ္အပ္ပါ၏ )   ( ၃ ) ႀကိမ္ ဆိုပါ ။
  • ( ၄ ) ေမတၱာပို႔ပါ ။ ( ေမတၱသုတ္ရြတ္ပါေလ) ေမတၱသုတ္ မရပါက – လံုးစံုမ်ားစြာႏွင့္ – ပို႔ပါေလ။
  • ( ၅ ) ပုတီးအဓိ႒ာန္ယူရန္ ။

(ကြ်နဳ္ပ္သည္  ဤပုတီးလမ္း က်င့္စဥ္ကို ( ၉ ) ရက္ မပ်က္မကြက္  က်င့္ေဆာင္ရန္ အဓိ႒ာန္ျပဳပါ၏ )

( ၃ ) ႀကိမ္ ဆိုပါ ။

 

  • ( ၆ ) ရတနာ သံုးပါးအား – ခႏၶာအပ္ႏွင္းရန္ ။

အဇၨအာဒိ  ံကတြာ – အဟံအတၱာနံ – ဗုဒၶႆ

နိယ်ာေဒမိ ။

အဇၨအာဒိ  ံကတြာ – အဟံအတၱာနံ – ဓမၼႆ

နိယ်ာေဒမိ ။

အဇၨအာဒိ  ံကတြာ – အဟံအတၱာနံ – သံဃႆ

နိယ်ာေဒမိ ။

အဇၨအာဒိ  ံကတြာ – ယေန႔ကိုအစျပဳ၍ ၊

အဟံ – အကြ်နဳ္ပ္သည္ ၊ အတၱာနံ – မိမိကိုယ္ကို ၊

ဗုဒၶႆ- ျမတ္စြာဘုရားအား ၊ နိယ်ာေဒမိ – အပ္ႏွင္း

လွဴဒါန္းပါ၏ ။ အဇၨအာဒိ  ံကတြာ – ယေန႔ကိုအစျပဳ၍ ၊

အဟံ – အကြ်နဳ္ပ္သည္ ၊ အတၱာနံ – မိမိကိုယ္ကို ၊

ဓမၼႆ – တရားေတာ္ျမတ္အား ၊နိယ်ာေဒမိ – အပ္ႏွင္း

လွဴဒါန္းပါ၏ ။ အဇၨအာဒိ  ံကတြာ – ယေန႔ကို အစျပဳ၍ ၊ အဟံ – အကြ်နဳ္ပ္သည္ ၊ အတၱာနံ – မိမိကိုယ္ကို ၊

သံဃႆ- သံဃာေတာ္ျမတ္အား ။နိယ်ာေဒမိ – အပ္ႏွင္း လွဴဒါန္းပါ၏ ။ (  ဒုတိယံပိ / တတိယံပိ – ဆိုပါေလ )

( ၁ ) ေခါက္သာ ဆိုပါ ။

 

  • ( ၇ ) အဓိ႒ာန္ ပုတီး စိပ္ရန္ ။

အညမညပစၥေယာ

ဗုေဒၶါ ဘဂဝါ ဗုေဒၶါ

ေသာဘဂဝါဣတိပိ

အညမညပစၥေယာ ။ ( ပုတီး တလံုးခ် )

ပုတီး ( ၃ ) ပတ္ စိပ္ရမည္ ။

 

  • ( ၈ ) ဆုေတာင္းရန္ ။

ကြ်နဳ္ပ္သည္ – ဤပုတီးအဓိ႒ာန္ ( —- ) ရက္ ၊

ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ႔ၿပီ ၊ ဤ ေအာင္ျမင္မွဳသည္ –

ထီေပါက္ ကံပြင့္ျခင္း အေၾကာင္း – အေထာက္အပံ႔

ျဖစ္ရပါေစသတည္း ။

( ၃ ) ႀကိမ္ ဆိုပါေလ ။

 

( ၉ ) ေလာကကို – အမွ် ေပးေဝပါ ။

( ၁၀ ) နတ္မ်ားျပန္ပို႔ရန္ ။

( ဧတာဝတာစ — ပါဠိႏွင့္ပို႔ရန္ )

မပို႔တတ္ပါက ဤအိမ္ေဂဟာသို႔ – ပင့္ဖိတ္သျဖင့္ ျမတ္ဓမၼနာၾကားရန္ – ေရာက္ရွိလာၾကပါကုန္ေသာ – အို —နတ္ျမတ္နတ္ေကာင္း နတ္အေပါင္းတို႔ ၊ ကြ်နဳ္ပ္၏

ဓမၼဒါန ကုသိုလ္အမွ် – ေပးေဝျခင္းမွ – ရရွိၾကၿပီး ျဖစ္ပါ

၍ – မိမိေနရာ – ဘံုဗိမာန္႒ာနသို႔ – ဧခ်မ္းစြာ ျပန္ၾကြ

ၾကပါကုန္ေလာ့ ။

( ၁ ) ႀကိမ္ ဆိုပါေလ ။

 

( မွတ္ခ်က္ ) ပိေတာက္သားပုတီးျဖင့္ စိပ္ရပါမည္ ။

 

ပိေတာက္သားပုတီးလုိအပ္ပါက 09255855546 ကုိ ဖုန္းဆက္ မွာယူႏုိင္ပါသည္။

Comments

comments

Post Author: manawmaya