သိၾကားတံဆိပ္ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ စမအကၡရာစလြယ္ စီရင္နည္း

ေရွးေရွးကပညာရွင္ႀကီးမ်ား ဥာဏ္က်က္စား၍ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ အသံုးျပဳၿပီး အက်ိဳးမ်ားရခဲ့ သလို ေႏွာင္းလူတို႔လည္း ၄င္းတို႔ကဲ့သို႔ အသံုးျပဳၿပီး အက်ိဳးမ်ားႏိုင္ေစရန္ ထားရွိခဲ့ေသာ ပညာရပ္မ်ားစြာ ထဲမွ သိၾကားမင္း ဆက္ကပ္ေသာ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူေသာ ဘုရားစမအကၡရာမ်ားကို ဥာဏ္က်က္စား၍ စလြယ္စီရင္နည္းကို ေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္။ ယခုေဖာ္ ျပမည့္ အစီအရင္သည္ အစီအရင္ မည္ကာမတၲမွ် မဟုတ္ဘဲ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူေသာ ဘုရားရွင္တို႔ကို ရွိခိုး ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕အစီအရင္မ်ား သည္ စာဖတ္သူမ်ား စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳလုပ္ ႏိုင္ပါက စာဖတ္႐ံုသက္သက္၊ ဗဟုသုတရ႐ံုသက္သက္ျဖင့္ စိတ္ဓာတ္က်စရာမလိုဘဲ အစီအရင္တြင္ပါရွိေသာ ဂါထာမ်ားကို ရြတ္ပြားၿပီး ထပ္တူအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ စြယ္စံုသံုးႏိုင္ေသာ ယခုအစီအရင္မ်ိဳးကို ဦးစားေပး ေရးသားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူဧကပိုဒ္လကၤာ

အာ-ေသာ-မာ-ဝ၊ သိၾကား အကၡရာ၊ လက္ ဖြဲ႕စာဟု၊ နာနာဝါဒ၊ သမိုက္ၾကသား၊ ပုဂါမေရႊဘံု၊ ေရႊစည္းခံုတည့္၊ မွတ္ပံုစရာ၊ တာ-ဝ-ဂု-ဏ၊ တံဆိပ္ ရသည့္၊ ထူပထြတ္တင္၊ ယင္းျပည္တြင္တည့္၊ ရွင္ပင္ ျမတ္စြာ၊ စူဠာမဏိ၊ သီရိထြန္း၊ သ-သ-သံ-ေသ၊ မင္းေနပူရ၊ ပင္းယေရႊစည္းခံု၊ သံုးဘံုမ်က္႐ႈ၊ သု-ခါ-ဝ-ဟံ၊ တံဆိပ္ခံသည္၊ နာမံသာေမာ၊ သီဟ ေတာတည့္၊ က်ဴးမည့္မဂၤလာ၊ တံဆိပ္စာလည္း၊ ဥ-မၼာ-ဝ-မၼ၊ မစဲတရံ၊ ေရႊမင္းဝံတည့္၊ ထက္ရံၿခိမ့္ ဆူ၊ ေကာင္းခ်ီးယူသား၊ ဝိ-႐ူ-ေဟာ-ႏၱဳ၊ သံုးလူ႔ ဦးေဆာင္၊ ေရႊသာေလ်ာင္းတည့္၊ ေသာင္းသိန္း စကၠဝါ၊ နတ္ျဗဟၼာတို႔၊ ညြတ္လာခယ၊ တုမရသည္ ဥ-ဝ-ဟ-နိ၊ တံဆိပ္ရွိသည့္၊ မုနိအေက်ာ္၊ ေရႊယင္ ေျမာ္တည့္၊ ႏိႈင္းေသာ္မမွ်၊ အတုပသာ၊ ဝ-ဝ-ဇာဂံ၊ တံဆိပ္သံလည္း၊ အဃံေခၚမွန္း၊ မိုးလံုးသန္းသည္၊ ပခန္းစည္သူရွင္၊ သံုးခြင္ေလာက၊ တန္ခိုးပလ်က္၊ ထိ-ထ-မ-စဲ၊ ေက်ာ္သဲၿခိမ့္ျငာ၊ တဆိပ္စာႏွင့္၊ ကြမ္း ရြာေရႊတန္႔တစ္၊ သံုးဆစ္ေလာက၊ ဖက္မရသား၊ ပု-ည-ေခ-တၲံ၊ တံဆိပ္တံလည္း၊ မိုးယံထိခိုင္း၊ ေက်ာ္သံလိႈင္းသည္၊ လယ္ကိုင္းေက်ာင္းေတာ္ရာ၊ ေက-လာ-ဝ-ဟ၊ သိၾကားအကၡရာ၊ ဘြဲ႕စာမွတ္ လ်က္၊ ေရာင္လွ်ံျပက္သား၊ အထက္စက္ေတာ္ရာ၊ ဂုဏ္ဝါေနကန္၊ န-ႏၱ-ကု-ဏ၊ တံဆိပ္ရသား၊ ထြန္းပ လွ်ံေတာက္၊ စံတိုင္းေျမာက္သည္၊ ေအာက္စက္ေတာ္ ရာ၊ သံုးရြာမ်က္႐ႈ၊ သု-သု-ဇာ-ဂံ၊ တံဆိပ္ခံသည္၊ ျပည္ဆံေတာ္ရွင္၊ ဘုန္းအင္ဓိပတိ၊ တုမရွိသား၊ ေဗာ-ဓိ-ေသ-႒ံ၊ တံဆိပ္ခံသည္၊ နတ္ထံေက်ာ္ေစာ၊ ျမတ္ ေစာညီေနာင္၊ ေရႊေရာင္ထြန္းပ၊ တန္ခိုးျြကသား၊ ဗု-ဒၶ-စိ-ႏၱာ၊ တံဆိပ္စာႏွင့္၊ သံုးျဖာေခ်ာင္းဆံု၊ ေရႊတိဂံုတည့္၊ ဘြဲ႕ပံု-င-ရ၊ ဂု-ဏ-ျပန္႔ေျပာ၊ ေရႊ ေမာ္ေဓာတည့္၊ ေလာကထိပ္စံ၊ အ-ဟံ-ဘ-ေႏၱ၊ လွ်ံေဝျမတ္မြန္၊ က်တ္ပြတ္ရွင္ေတာ္၊ အေက်ာ္- စ-ဘ၊ က-သ ေလးလံုး၊ သမိုင္းထံုးျဖင့္၊ ပတ္ကံုး ဦးခ်ီ၊ က်ိဳကၡမီတည့္၊ မမွီထိပ္တက္၊ ျခားလ်က္သန္း သန္း၊ အခန္႔ၾကက္မ၊ တဝပ္ျပသား၊ ဣ-အ-မ-ခ်ာ တံဆိပ္စာႏွင့္၊ ေတေဇာလွ်ံၿဖိဳး၊ က်ိဳက္ထီး႐ိုး တည့္၊ ဖုန္းမိုးေစြကာ၊ ေဝ-ဒါ-ဒ-ယ၊ တံဆိပ္ရ သည့္ မုတၲမ ျမသိန္းတန္၊ ဖုန္းသန္ေတဇာ၊ ေစ-အာ-မာ-ေသာ၊ ေက်ာ္ေဇာသံုးတိုက္၊ ဇင္းက်ိဳက္ ဘုရား၊ ထြတ္ဖ်ားမုနိန္၊ ဘုန္းလွ်ံထိမ္သား၊ အ-စိ-ေႏၱ-ယ်၊ ဘြဲ႕ရအံ့ဘြယ္၊ ဇင္းမယ္လပုန္း၊ အႏႈန္း မဲ့စံ၊ ဂုဏ္ရည္လွ်ံသည္၊ မံ-မာ-ဟု-ဟာ၊ တံဆိပ္ စာႏွင့္၊ ေဒဝါထြဋ္ဖ်ား၊ သိၾကားသမုတ္၊ တ႐ုတ္ျပည္ စြယ္ေတာ္၊ ႏိႈင္းေဖာ္ဖက္ကင္း၊ လက္လင္းေဝလွ်ံ၊ ဧ-ဝံ-မာ-ဟ၊ ဘြဲ႕ရဘုရား၊ ယိုးဒယားျပည္ဆံေတာ္၊    သံုးေသာ္ထြတ္စြန္မံသြဏ္၊ သု-သံ၊ တံဆိပ္ခံသား၊ ဆံေတာ္ရွင္ပင္၊ ထားဝယ္တြင္တည့္၊ ခ်စ္ရွင္ဘုရား၊ သက္ေတာ္ပြားဟု၊ ကိုးစားညြတ္ခ၊ ဘြဲ႕ဗုဒၶႏွင့္၊ ဇ-ဏ-ခ-ရာ၊ ေလးလံုးစာျဖင့္၊ ကိုးျဖာဂုဏ္လိႈင္၊ ထြတ္ဦးကိုင္တည့္၊ ရခိုင္ဘုရားႀကီး၊ အသီးသီးတည့္၊ ေစာထီးထြတ္ထိပ္၊ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ပါး၊ ကိုယ္ေတာ္ပြား တို႔၊ သိၾကားအကၡရာ၊ တံဆိပ္စာကို၊ သဒၶါျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ေဖြစုေဆာင္း၍၊ ဦးေခါင္းညြတ္လွ်ိဳး၊ ရွိလည္းခိုးသည္၊ ေကာင္းက်ိဳးလွ်င္ေဆာ၊ ေရာက္ေစ ေသာ္ဝ္။

 

 ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ စမဂါထာမ်ား

(၁) အာေသာမာဝ(ပုဂံေရႊစည္းခံု)

အာဘဝဂၢါအဝီစိေတာ

ေသာဘဂၢဂုဏ၊ ပတၳဋံ

မာရေဇယ ဂုဏံဝေႏၵ

ဝရံ သဗၺမၸိ ဒါယကံ။ ။

အဝီစိေတာ၊ ေအာက္အဝီစိမွ၊ အာဘဝဂၢါ၊ အထက္ဘဝဂ္တိုင္ေအာင္၊ ေသာဘဂၢဂုဏပတၳဋံ၊ မြန္ ျမတ္ေသာဂုဏ္ေက်းဇူးျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ထေသာ၊ သဗၺမၸိ၊ အလံုးစံုလည္းျဖစ္ေသာ၊ ဝရံ၊ ျမတ္ေသာဆုကို၊ ဒါယကံ၊ ေပးေတာ္မူတတ္ေသာ၊ မာရေဇယဂုဏံ၊ မာရ္ငါးပါးကိုေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးႏွင့္ျပည့္စံု ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ဝေႏၵ၊ ရွိခိုးပါ၏။ အေနန ပုေညန၊ ဤသို႔ရွိခိုးရေသာ ေကာင္းမႈေၾကာင့္၊ သဗၸမၸိ၊ အလံုးစံုေသာ ေကာင္းျမတ္သည့္ ဆုအေပါင္းသည္၊ ယထိစၦိတံ၊ အလိုရွိတိုင္း၊ သမိဇၥ်တု၊ ျပည့္စံုပါေစ သတည္း။

 

(၂) တာဝဂုဏ(ပုဂံစူဠာမဏိ)

တာဏံေလဏံစပါဏိနံ

ဝရဒံေကသ ဓာတုယာ

ဂုဏမၼဏိ ေဇာတိရသံ

နမိတံ တံနေမသဒါ။

ပါဏိနံ၊ သတၲဝါတို႔၏၊ တာဏံ၊ ကိုးကြယ္ ရာျဖစ္ထေသာ၊ ေလဏံစ၊ ပုန္းေအာင္းရာလည္း ျဖစ္ထေသာ၊ ေကသဓာတုယာ၊ ဆံေတာ္ဓာတ္ျဖင့္၊ ဝရဒံ၊ ျမတ္ေသာဆုကိုေပးတတ္ထေသာ၊ ဂုဏမၼဏိ ေဇာတိရသံ၊ အလိုဆႏၵရွိတိုင္းၿပီးေစတတ္ေသာ၊ ေဇာ တိရသ၊ အမ်က္ရတနာႏွင့္တူေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးရွိ ထေသာ၊ နမိတံ၊ ရွိခိုးပူေဇာ္အပ္ထေသာ၊ တံ၊ ထို ျမတ္စြာဘုရားကို၊ သဒါ၊ အခါခပ္သိမ္း၊ နေမ၊ ရွိခိုး ပါ၏။ အေနန ပုေညန၊ ဤသို႔ရွိခိုးရေသာ ေကာင္းမႈ ေၾကာင့္၊ သဗၸမၸိ၊ အလံုးစံုေသာ ေကာင္းျမတ္သည့္ ဆုအေပါင္းသည္၊ ယထိစၦိတံ၊ အလိုရွိတိုင္း၊ သမိဇၥ်တု၊ ျပည့္စံုပါေစသတည္း။

 

(၃) သသသံေသ(ပင္းယေရႊစည္းခံု)

သကလပၸါပ ပဟာနံ

သကလေညယ် ဇာနကံ

သံပဒံ ဓာတုယာဝေႏၵ

ေသယ်ံ ေဇယ်ံ ဂုဏံ သဒါ။

သကလပၸါပ ပဟာနံ၊ အလံုးစံုေသာ မေကာင္း မႈကို ပယ္ၿပီးထေသာ၊ သကလ ေဥယ် ဇာနကံ၊ အလံုးစံုေသာ ေဥယ်ဓံတရားတို႔ကိုလည္း သိေတာ္ မူၿပီးထေသာ၊ ဓာတုယာ၊ ဓာတ္ေတာ္ျဖင့္၊ သံပဒံ၊ ကုသိုလ္ဥစၥာႏွစ္ကို ေပးတတ္ထေသာ ေသယ်ံ၊ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ သူတို႔ထက္ အထူးသျဖင့္ ခ်ီးမြမ္း အပ္ထေသာ ေဇယ်ဂုဏံ၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ သဒါ၊ အခါခပ္သိမ္း၊ ဝေႏၵ ရွိခိုးပါ၏။ အေနန ပုေညန၊ ဤသို႔ရွိခိုးရေသာ ေကာင္းမႈေၾကာင့္၊ သဗၸမၸိ၊ အလံုးစံု ေသာ ေကာင္းျမတ္သည့္ ဆုအေပါင္းသည္၊ ယထိစၦိတံ၊ အလိုရွိတိုင္း၊ သမိဇၥ်တု၊ ျပည့္စံုပါေစသတည္း။

 

(၄) သုခါဝဟံ(အဝေရႊစည္းခံု)

သုခဒံ သာဓုနံ ေလာေက

ခါဒိတ ဒုကၡဟာယကံ

ဝရံေဇယ်ဂုဏံ

ဟႏၱမာရံ တထာဂတံ။ ။

ေလာေက၊ ေလာက၌ သာဓုနံ၊ သူေတာ္ ေကာင္းတို႔အား၊ သုခဒံ၊ ခ်မ္းသာကို ေပးတတ္ထ ေသာ၊ ခါဒိတ ဒုကၡဟာယကံ၊ ကိုက္ခဲေသာ သံသရာ ဒုကၡဆင္းရဲကို ပယ္ေပတတ္ထေသာ၊ ဝရံ၊ ျမတ္ ေသာေက်းဇူးရွိေသာ ေဇယ်ဂုဏံ၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း ဂုဏ္ေက်းဇူးရွိထေသာ၊ ဟႏၱမာရံ၊ မာရ္ငါးပါးကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္ထေသာ၊ တထာဂတံ၊ ေရွးဘုရားတို႔ကဲ့သို႔ လာျခင္းေကာင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ဝေႏၵ၊ ရွိခိုးပါ၏။ အေနန ပုေညန၊ ဤသို႔ရွိခိုးရေသာ ေကာင္းမႈေၾကာင့္၊ သဗၸမၸိ၊ အလံုးစံုေသာ ေကာင္း ျမတ္သည့္ ဆုအေပါင္းသည္၊ ယထိစၦိတံ၊ အလိုရွိ တိုင္း၊ သမိဇၥ်တု၊ ျပည့္စံုပါေစသတည္း။

 

၅။ သမၺဳေဒၶယ(သီဟေတာ)

သမၼာ သာမဥၥ ေဥယ်ံေယာ

ဗုဇၥ်ိတြာန ဝိသာရဒံ

ေဒတိေလာေက သီဟနာဒံ

ယႆသႎ တံ သဒါ နေမ။

ေယာဗုေဒၶါ၊ အၾကင္ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ သမၼာ၊ မေဖာက္မျပန္၊ သာမဥၥ၊ ကိုယ္တိုင္ေတာ္သာ လွ်င္၊ ေဥယ်ံ၊ ေဥယ်ဓံ တရားငါးပါးကို၊ ဗုဇၥ်ိတြာန၊ သိေတာ္မူၿပီး၍၊ ေလာေက၊ ေလာက၌၊ ဝိသာရဒံ၊ ရြံရွာျခင္းကင္းေသာ ရဲရင့္စြာေသာ၊ သီဟနာဒံ၊ ျခေသၤ့မင္း၏ ေဟာက္ျခင္းႏွင့္တူေသာ ႀကံဳးဝါးေသာ အသံကို၊ ေဒတိေပးေတာ္မူတတ္၏။ ယသႆႎ၊ ေက်ာ္ေစာျခင္း ရွိထေသာ၊ တံ၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို၊ သဒါ၊ အခါခပ္သိမ္း၊ နေမ၊ ရွိခိုးပါ၏။ အေနန ပုေညန၊ ဤသို႔ရွိခိုးရေသာ ေကာင္းမႈေၾကာင့္၊ သဗၸမၸိ၊ အလံုးစံုေသာ ေကာင္းျမတ္သည့္ ဆုအေပါင္းသည္၊ ယထိစၦိတံ၊ အလိုရွိတိုင္း၊ သမိဇၥ်တု၊ ျပည့္စံုပါေစ သတည္း။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

ဆရာကိုေက်ာ္ဟန္

Comments

comments

Post Author: manawmaya