#အရဟံပ႒ာန္းလာဘ္ပြင့္ဂါထာေတာ္

ဤဂါထာကို ရြတ္ဖတ္မယ္ဆိုရင္ အဓိဌာန္တင္ၿပီး ရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ရပါမယ္။

တစ္ေန႔ကို ၂၄ေခါက္ရြတ္ဆိုရပါမယ္။

၂၄ရက္တိတိ ေနရာမွန္ အခ်ိန္မွန္ရြတ္ဆိုရပါမယ္။

မိမိ ေမြးေန႕ကစတင္ျပီး ရြတ္ဆိုရပါမယ္။

ထိုရြတ္ဖတ္ အဓိဌာန္၀င္ေနေသာ ကာလအတြင္းမွာ မိမိတက္ႏိုင္ေသာ ႏွစ္သက္ရာဒါန တစ္ခုျပဳေပးရပါမယ္။

အဖ်က္မ်ားေသာေၾကာင့္ ဇြဲေကာင္းဖို႕ ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ရွိဖို႕ေတာ့လိုအပ္ပါတယ္။

ဒီ အခ်က္ေတြလိုက္နာႏိုင္ျပီဆိုရင္ေတာ့ သင့္အတြက္ ေငြေၾကး လာဘ္လာဘကံပြင့္ဖို႕ မေ၀းေတာ့ဘူးလ့ို ေျပာလို႕ရပါျပီ။

အလုပ္မရွိပဲႏွင့္ေတာ့ ေငြေၾကးမ်ားမ်ား လိုခ်င္လို႕ေတာ့မရဘူးေပါ့ဗ်ာ။

ကိုယ့္ရဲ့ပိတ္ဆိုေနတဲ့ ေငြေၾကးကံမ်ား ရသင့္လ်ွက္ၾကန္႔ၾကာေနေသာ

ေငြေၾကး လာဘ္လာဘမ်ားအျပင္ အျခားေသာ ေနရာမ်ားမွလည္း

ကိုယ့္ရဲ႔ကံ ႏွင့္ ကိုယ့္ရဲ႔ သဒၵါတရားေပၚ မူတည္ျပီး ေငြေၾကးလာဘ္လာဘမ်ား ၀င္လာပါလိမ့္မယ္။

၂၄ရက္ျပည့္ျပီးရင္ တစ္ပတ္နားျပီး ကိုယ့္ေမြးေန႕ေရာက္မွ အဓိဌာန္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ျပန္၀င္ရပါမယ္။

ဂါထာေတာ္

×××××××

အရဟံ၀တ လာဘံ ေဟတုပစၥေယာ

အရဟံ၀တ လာဘံ အရမၼဏပစၥေယာ

အရဟံ၀တ လာဘံ အဓိပတိပစၥေယာ

အရဟံ၀တ လာဘံ အနႏၲရပစၥေယာ

အရဟံ၀တ လာဘံ သမနႏၲရပစၥေယာ

အရဟံ၀တ လာဘံ သဟဇာတပစၥေယာ

အရဟံ၀တ လာဘံ အညမညပစၥေယာ

အရဟံ၀တ လာဘံ နိႆယပစၥေယာ

အရဟံ၀တ လာဘံ ဥပနိႆယပစၥေယာ

အရဟံ၀တ လာဘံ ပုေရဇာတပစၥေယာ

အရဟံ၀တ လာဘံ ပစၧာဇာတပစၥေယာ

အရဟံ၀တ လာဘံ အာေသ၀နပစၥေယာ

အရဟံ၀တ လာဘံ ကမၼပစၥေယာ

အရဟံ၀တ လာဘံ ၀ိပါကပစၥေယာ

အရဟံ၀တ လာဘံ အဟာရပစၥေယာ

အရဟံ၀တ လာဘံ ဣျႏၵိယပစၥေယာ

အရဟံ၀တ လာဘံ စ်ာနပစၥေယာ

အရဟံ၀တ လာဘံ မဂၢပစၥေယာ

အရဟံ၀တ လာဘံ သမၸယုတၱပစၥေယာ

အရဟံ၀တ လာဘံ ၀ိပၸယုတၱပစၥေယာ

အရဟံ၀တ လာဘံ အတၳိပစၥေယာ

အရဟံ၀တ လာဘံ နတၳိပစၥေယာ

အရဟံ၀တ လာဘံ ၀ိဂတပစၥေယာ

အရဟံ၀တ လာဘံ အ၀ိဂတပစၥေယာတိ။

….

မနက္ ၉ေခါက္ ည ၉ေခါက္ရြတ္လည္းရပါတယ္။

ဂုဏ္ေတာ္ ပဌာန္းက်င့္စဥ္မိုလို႔ အျမတ္ဆံုးေတြကို ပြားမ်ားရတာျဖစ္လို႔ လာဘ္လာဘမေမ်ွာ္ကိုးပဲ ၾကည္ညိဳစိတ္ျဖင့္ ရြတ္ဆိုပူေဇာ္ပါက ပို၍ အက်ဳိးထူးခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Comments

comments

Post Author: manawmaya