စာေမးပြဲေတြ ေျဖဆုိတဲ့အခါ

လူ႔ဘဝရလာၿပီဆိုကတည္းက ပညာေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေစ၊ ဘဝႏွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ မိမိတို႔ စာေမးပြဲ ေတြေျဖေနၾကရသည္။ မည္သည့္ စာေမးပြဲေတြ ေျဖ ၾကသည္ျဖစ္ေစ၊ ေျဖဆိုရမည့္သူအဖို႔ စိတ္ဓာတ္လန္း ရႊင္ေနဖို႔၊ ၾကည္လင္ေနဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။ သည့္ အတြက္ ေအာင္ျမင္ရာေအာင္ျမင္ေၾကာင္း အေထာက္ အကူျပဳေပးႏိုင္ေသာ ေလာကီအစီအရင္ကေလးကို တင္ျပလိုပါသည္။

၁။ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

မနက္ေစာေစာ ေနထြက္ခ်ိန္၌ ဒန္းညြန္႔ ၁၀ ညြန္႔ကိုနင္းၿပီး ကံ့ေကာ္ညြန္႔ ၁၅ ညြန္႔ကို ဘုရားထံ လွဴပါ။ နင္းၿပီးဒန္းညြန္႔တို႔အား ေတာင္ဘက္အရပ္၌ စြန္႔ပစ္ပါ။

၂။ တနလၤာသားသမီးမ်ား

မနက္ေစာေစာ ေနထြက္ခ်ိန္၌ အုန္းညြန္႔ ၆ ညြန္႔ကိုနင္းၿပီး ဆီးညြန္႔ ၈ ညြန္႔ကို ဘုရားထံလွဴ ပါ။ နင္းၿပီးအုန္းညြန္႔တို႔အား အေနာက္ေတာင္အရပ္ ၌ စြန္႔ပစ္ပါ။

၃။ အဂၤါသားသမီးမ်ား

မနက္ေစာေစာ ေနထြက္ခ်ိန္၌ ကြမ္းရြက္ ၁၅ ရြက္ကိုနင္းၿပီး ရဲယိုညြန္႔ ၁၇ ညြန္႔ကို ဘုရားထံ လွဴပါ။ နင္းၿပီး ကြမ္းရြက္တို႔အား အေနာက္အရပ္ ၌ စြန္႔ပစ္ပါ။

၄။ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

မနက္ေစာေစာ ေနထြက္ခ်ိန္ ၌ ဆီးညြန္႔ ၈ ညြန္႔ကို နင္းၿပီး ေပါက္ ညြန္႔ ၁၉ ညြန္႔ကို ဘုရားထံ လွဴပါ။ နင္းၿပီး ဆီးညြန္႔တို႔အား အေနာက္ ေျမာက္အရပ္၌ စြန္႔ပစ္ပါ။

၅။ ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

မနက္ေစာေစာ ေနထြက္ခ်ိန္၌ ဝါးညြန္႔   ၁၇ ညြန္႔ကိုနင္းၿပီး သီးညြန္႔ ၂၁ ညြန္႔အား ဘုရားထံ ကပ္လွဴပါ။ နင္းၿပီး ဝါးညြန္႔တို႔အား အေရွ႕ေျမာက္ အရပ္၌ စြန္႔ပါ။

၆။ ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

မနက္ေစာေစာ ေနထြက္ခ်ိန္၌ ေပါက္ညြန္႔   ၁၉ ညြန္႔ကို နင္းၿပီး ထန္းရြက္ ၁၀ ရြက္အား ဘုရားထံ ကပ္လွဴပါ။ နင္းၿပီး ေပါက္ညြန္႔တို႔အား အေရွ႕ ေတာင္အရပ္၌ စြန္႔ပါ။

၇။ စေနသားသမီးမ်ား

မနက္ေစာေစာ ေနထြက္ခ်ိန္၌ သီးညြန္႔   ၂၁ ညြန္႔ကိုနင္းၿပီး အုန္းညြန္႔ ၆ ညြန္႔အား ဘုရားထံ ကပ္လွဴပါ။ နင္းၿပီး သီးညြန္႔တို႔အား ေျမာက္အရပ္၌ စြန္႔ပါ။

စာေမးပြဲခန္းသို႔ ဝင္သည့္အခါ ေဒဝါနံ နႏၵ ေနာေဒေဝါ၊ ေဒဝ ေဒဝန နႏၵိေတာ၊ ေဒဝ ဒိေနန ေဝေဒန၊ ေဝဒိ ေဝေဒန ေဝဒိေတာ ဟု ကိုးေခါက္ ရြတ္ဆိုၿပီးဝင္ပါ။ အစစအရာရာ အဆင္ေျပပါလိမ့္ မည္။

 

မဂၤလာဦးေရႊအိုး

Comments

comments

Post Author: manawmaya