သဒၶမၼမ႑ိဳင္ဆရာေတာ္

လူနာသည္ ဆရာ/ဆရာဝန္ စကားကို တိတိ က်က် ေလးစားလိုက္နာသင့္၏။ မိမိကို ကုသေပး ေသာ ဆရာ/ဆရာဝန္၏ စကားကိုမွ် မေလးစား မလိုက္နာေသာ လူနာအတြက္ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္း ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိေခ်။

TB ေရာဂါ Read more about သဒၶမၼမ႑ိဳင္ဆရာေတာ္

က်န္းမာေရးအတြက္ ငွက္ေပ်ာသီး

 

ငွက္ေပ်ာသီးသည္ ရာသီမေရြး ရႏိုင္ေသာ   အသီးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုး ၿခံေျမရွိလွ်င္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ ေရွးေခတ္က ငွက္ေပ်ာပင္စိုက္ မိလိုက္ဖပါ ဆိုစကားရွိခဲ့ေပသည္။ Read more about က်န္းမာေရးအတြက္ ငွက္ေပ်ာသီး