ကိုယ္ကစဥ္းစားေနသူ၊ ကိုယ့္ကို စဥ္းစားရဲ႕လား.

ေဗဒင္ေမးေတာ့မည္ဆုိလွ်င္

 

ေအာင္ျမင္မႈရရန္အတြက္ မလြဲမေသြလုိအပ္ေသာ အေၾကာင္းခံခ်က္မ်ား မုခ်ရွိရၿမဲျဖစ္သည္။

သင္ေမးေသာ ေမးခြန္းသည္ သင္ ႐ုိး႐ုိးသားသား သိခ်င္ေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ရေပမည္။

ေမးခြန္းကို အာ႐ံုစုိက္ပါ။ ေမးခြန္း၏အေျဖကို စိတ္ျဖင့္ ေတာင့္တပါ။

သင့္လုပ္ရပ္တြင္ သင့္မေနာ၏အရိပ္ ထင္တတ္ၿမဲ ျဖစ္သည္။

မေနာျဖဴစင္ပါ။

႐ုိးသားပါ။

ေမးခြန္း၏အေျဖတိက်မႈကို သင္ တအံ့တၾသ ေတြ႕ရမည္။

ျပက္ေခ်ာ္ေခ်ာ္ ေမးလွ်င္ ျပက္ေခ်ာ္ေခ်ာ္အေျဖသာ ရပါမည္။

အက်ိဳးမရွိႏုိင္ပါ။

သင့္စိတ္က မ႐ုိးေျဖာင့္လွ်င္ မွန္ကန္တိက်ေသာ အေျဖကိုရရွိႏုိင္မည္မဟုတ္။

 

ဤလက္ေထာက္ေဗဒင္သည္ ၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ၿပီးေသာ The White – Magic Book စာအုပ္အား

ဘာသာျပန္ဆုိ၍ မူလအတုိင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

စာအုပ္မထုတ္ေ၀မီ စမ္းသပ္မႈ အႀကိမ္ေပါင္း သိန္းေသာင္း မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ေမးခြန္း၏အေျဖမ်ား မွန္ကန္မႈကို ယံုမွားသံသယရွိစရာမေတြ႕ခဲ့ေခ်။

ေမးခြန္းတစ္ခုကို တစ္ႀကိမ္သာ ေထာက္ပါ။ အႀကိမ္ႀကိမ္ေထာက္ျခင္းျဖင့္ ရေသာအေျဖသည္ သင့္အဖုိ႔ တိက်မွန္ကန္မႈ မရွိႏုိင္။

 

#Mrs.John Le Breton

Comments

comments

Post Author: manawmaya